Skolan

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Skolan

Beteenden hos elever i skolan som tyder på svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser.

Målgrupp eller situation

Elever som har svårt att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser.

Kunskapsläge

Skolan har ett tydligt ansvar för att de elever som behöver det ska få stöd i sin utveckling (skollagen kap 3:2). Det innebär att skolan tidigt ska uppmärksamma svårigheter och beteenden som kan vara tecken på adhd.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Vanliga tecken kan till exempel vara att eleven har svårt att fokusera och koncentrera sig, glömmer saker, distraheras av omgivningen, är rastlös, har svårt att reglera sina känslor, agerar utan att tänka igenom konsekvenserna eller pratar intensivt.

Genomförande

Svårigheterna kan ta sig olika uttryck hos flickor och pojkar och variera i olika situationer. Omgivningen uppmärksammar oftare pojkars svårigheter eftersom de ofta är mer utåtagerande, trots att svårigheterna i grunden är desamma. När kraven på självständighet och kunskapsintag ökar eller förutsättningarna förändras blir problem med att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser ofta tydligare.

Exempel:

 • Har svårt att rikta, växla mellan eller bibehålla uppmärksamhet.
 • Saknar uthållighet för att koncentrera sig på en uppgift eller vid genomgång.
 • Har svårt att komma igång.
 • Värjer sig mot uppgifter som eleven upplever som mentalt ansträngande.
 • Saknar uthållighet att göra svåra eller repetitiva uppgifter och blir snabbt uttråkad.
 • Lyssnar inte på tilltal och distraheras av egna tankar eller annat i omgivningen.
 • Frågar om och har svårt att komma ihåg instruktioner och information i flera led.
 • Missar detaljer eller gör slarvfel.
 • Glömmer till exempel idrottskläder, material till lektionen och viktiga papper.
 • Missar helheten i en text eller glömmer bort vad hen precis läst trots adekvat läsförmåga.

Exempel:

 • Har svårigheter att sitta still, rör sig i klassrummet eller har svårt att hålla händer och fötter stilla.
 • Är intensiv, rastlös och kan verka uppe i varv.
 • Klättrar eller klänger på saker och personer.
 • Har svårt att hitta en lagom nivå på det som ska utföras, antingen överarbetar eller slarvar sig igenom uppgifter.
 • Är svårstartad, passiv, energilös eller somnar i skolan.

Exempel:

 • Har svårt att vänta på sin tur och blir otålig.
 • Blir lätt frustrerad vid motgångar, agerar i affekt och har nära till utbrott, har lätt att bli inblandad i konflikter.
 • Har svårt att reglera både positiva och negativa känslor, känslorna blir lätt intensiva.
 • Avbryter andra och svarar på frågor innan de är färdigställda.
 • Agerar utan att hinna tänka på konsekvenserna och kan till exempel säga saker som sårar andra.
 • Pratar intensivt och kan ha svårt att komma till saken eller hålla sig till ämnet.
 • Kan framstå som alltför öppen och spontan i kontakt med andra.

Exempel:

 • Har svårt med flexibelt tänkande, att byta strategi vid behov eller lösa problem.
 • Fastnar för länge med en och samma uppgift eller har svårt att göra färdigt uppgifter.
 • Håller inte ordning på sina saker, vilket till exempel leder till att bänken eller lådan är rörig och att papper som ska in i pärmar kommer bort.
 • Har svårt att prioritera och planerar in för mycket.
 • Verkar sakna känsla för tid och tidsuppfattning.
 • Kommer ofta för sent till skolan eller in från rasten.

Exempel:

 • Har svårt att reglera styrka när hen ska skriva eller klippa och skriver för hårt eller för löst.
 • Har svårt att knäppa knappar, dra upp dragkedjor, knyta skor och äta med bestick.
 • Snubblar och spiller lätt.
 • Tar för hårt i kompisar.
 • Svårt med planering av motorik, t.ex. att stanna upp i tid.
 • Har svårigheter med kroppskontroll på idrottslektioner eller i lek.

Exempel:

 • Blir splittrad och okoncentrerad i miljöer med många intryck.
 • Reagerar svagare eller starkare på smak, konsistens, doft, ljud, ljus eller beröring.
 • Är selektiv i vad hen äter.
 • Upplever sig ha blivit slagen trots lättare beröring.
 • Upplever viss belysning som skarp och kan ha svårt att vistas ute i solljus.
 • Har för mycket eller för lite kläder på sig utifrån temperatur.
 • Klarar bara av att ha vissa kläder på sig.

Uppföljning

Personal i skolan som uppmärksammar svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet ska agera på tidiga tecken så att adekvata åtgärder kan initieras.

Initial insats bör utgå från hur undervisning och miljö är upplagd och förändringar som kan göras i de anpassningar som riktar sig till hela elevgruppen, läs mer i om hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Vid behov av stöd bör en utredning av behov av särskilt stöd genomföras och vid behov ska extra anpassningar och/eller särskilt stöd och åtgärdsprogram sättas in.

Om det finns oro för att eleven far illa har skolpersonal skyldighet att upprätta en anmälan till socialtjänsten.

Märkning

 • Utförare: Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Logoped, Arbetsterapeut, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)