Extra anpassningar i skolan

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Extra anpassningar i skolan

Extra anpassningar på individnivå för elever med varierande grad av svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser.

Målgrupp eller situation

Elever som har svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser och behöver individuellt stöd, däribland elever med adhd.

Kunskapsläge

Skollagens 3:e kapitel reglerar bestämmelser för arbetet med extra anpassningar. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd i utformning av extra anpassningar.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Extra anpassningar är insatser som på olika sätt gör det lättare för eleven att ta till sig och delta i undervisningen. Extra anpassningar är en form av stöd som kan ges i alla skolformer samt i fritidshemmet och kräver inget formellt beslut.

Genomförande

Innan extra anpassningar sätts in bör man först se om man kan anpassa lärmiljön så att den blir mer tillgänglig för hela gruppen. Extra anpassningar görs för att undervisningen ska bli än mer tillgänglig för den enskilda eleven. Anpassningarna ska ges om man befarar att en elev har eller kommer att få svårigheter att klara skolan.

Elever som har svårt att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser är hjälpta av

 • en tydliggörande och konkret pedagogik
 • en tydlig och återkommande struktur
 • avgränsade, tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass
 • kortfattade och entydiga instruktioner
 • påtaglig och tät feedback, uppmuntran och beröm
 • personligt stöd genom hjälp av lärare och annan personal
 • bemötande för att förebygga problemskapande beteende.

Om läraren behöver stöd i sin bedömning eller utformningen av sådant stöd finns möjlighet att samråda med speciallärare, specialpedagog eller övriga professioner inom elevhälsan. Skolpersonal bör informera och samarbeta med både vårdnadshavare och elev om det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar.

En faktor för att stödet ska fungera är tid. Ofta krävs introduktion och träning i att använda en ny strategi eller hjälpmedel under en längre period. Det finns ingen begränsning för hur länge stöd i form av extra anpassningar kan ges, det bedöms och beslutas utifrån elevens behov.

Tydliggörande pedagogik syftar till att eleven ska uppleva skoldagen som meningsfull, begriplig och hanterbar. Målet är att undervisningen ska förmedlas så att eleven vet svaret på följande frågor:

 • Varför ska jag göra det?
 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Med vem ska jag vara?
 • När ska jag göra det?
 • Hur ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • Vad händer sen?

För att åstadkomma ökad struktur kan man erbjuda:

 • visuellt stöd i form av t.ex. bilder, färgkodning
 • individuellt schema över skoldagen och lektionen
 • stöd för att strukturera och planera sitt arbete, t.ex. checklistor, arbetsordning, tidsanvisningar, begränsade val
 • kortare arbetspass och fler pauser som tydliggörs i schema
 • stöd och struktur för fria aktiviteter såsom rast: vissa elever kan behöva avskärma sig under rast medan andra behöver stöd för att kunna delta i lekar och förstå regler.
Instruktioner
 • Undvik för stora och abstrakta uppgifter som eleven inte kan överblicka, dela upp i flera små steg.
 • Förklara ett undervisningsområde på annat sätt.
 • Extra tydliga instruktioner, t.ex. med text och/eller bilder, steg-för-steg-instruktion, tidsangivelser.
 • Stöd att sätta igång arbetet genom att ställa ledande frågor, se så att eleven har förstått vad, hur och varför hen ska göra uppgiften.
Personligt stöd och färdighetsträning
 • Använd elevens styrkor och intressen i val av uppgifter.
 • Extra färdighetsträning, t.ex. lästräning.
 • Enstaka specialpedagogiska insatser.
 • Ge stöd medan eleven utför uppgiften i form av verbal uppmuntran, fysisk närhet, ögonkontakt eller vad som verkar fungera bäst.
Läromedel och miljö
 • Anpassa läromedel, t.ex. anpassade texter utifrån elevens intresse, möjlighet att lyssna på texter, böcker.
 • Läromedel tillgängliga i/vid bänken.
 • Anpassad studiemiljö eller lugn plats för återhämtning.
Hjälpmedel
 • Digital teknik med anpassade programvaror.
 • Hjälpmedel för att öka uthållighet och hantera sinnesintryck, t.ex. stressbollar, hörselkåpor, sittdynor, ståbord.
 • Tidshjälpmedel som t.ex. en Time Timer-klocka eller timstock.

Dokumentation av anpassningar ska göras av läraren och sparas i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan i de skolformer och årskurser där sådan krävs. I övrigt finns inget dokumentationskrav men heller inget hinder för att dokumentera extra anpassningar. Innehållet i dokumentationen ger stöd vid t.ex. övergångar till ny skola eller nytt stadium samt vid lärarbyte.

Uppföljning

Uppföljning av extra anpassningar bör göras kontinuerligt för att säkerställa att eleven

 • uppnår betygskriterier eller kriterier för bedömning
 • fungerar bra tillsammans med kamrater
 • har en bra relation till de vuxna på skolan
 • trivs och känner sig trygg på skolan.

Läraren ansvarar för uppföljning av extra anpassningar och elev och vårdnadshavare ska alltid vara delaktiga. Om de extra anpassningar som satts in inte är tillräckligt effektiva ska stödet intensifieras och anpassas ytterligare till elevens behov. Om det inte räcker ska en utredning av särskilt stöd inledas.

Material

Kunskapsbanken, LEVLA

Kommentarer till allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen, Skolverket

Framgång i undervisningen, Skolinspektionen (pdf, ny flik) 

Studiepaket NPF, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Checklista för elever, Attention (pdf, ny flik)

Bildstöd, Region Västra Götaland

Skapa bildstöd, Symbolbruket

Märkning

 • Utförare: Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)