Förebygga och bemöta problemskapande beteende

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Förebyggande insatser

Förebygga och bemöta problemskapande beteende

Bemötande kan ha stor betydelse för att förebygga problemskapande beteende.

Målgrupp eller situation

Elever med problemskapande beteende i skolan.

Kunskapsläge

Bemötandestrategier baseras på beprövad erfarenhet. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan metodik som ursprungligen tagits fram för barn och elever med autism vara användbar vid olika typer av utmanande beteenden.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut eller enligt krav för specifik metod.

Sammanfattning

Att förebygga problemskapande beteende syftar till att bryta de negativa cirklar av förebråelser och förmaningar som kan uppstå i samspelet med elever och som riskerar att undergräva elevens självkänsla och förvärra problembeteendet.

Genomförande

Genom att tillgängliggöra lärmiljön och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar kan man förebygga mycket av det som vi uppfattar som problemskapande beteende, till exempel beteenden som stör undervisningen, att eleven inte får något gjort, klagar eller bråkar med kamrater och lärare. Hur man bemöter eleven har också stor betydelse.

Lyft fram och förstärk det positiva
 • Identifiera områden som eleven klarar bra och är intresserad av.
 • Uppmuntra elevens styrkor inför de andra eleverna.
 • Hantera elevens svårigheter på ett varsamt sätt.
Uppmuntra och beröm ofta och mycket
 • Slösa med gillanden och positiv feed back.
 • Berätta vad som gick bra.
 • Uppmärksamma även sådant som kan tyckas självklart eller förväntat och till synes små framsteg.
Förutse och planera för problemsituationer
 • Förbered övergångssituationer såsom skiften mellan lektion och rast, början och slutet av dagen och använd återkommande och tydliga signaler för att förvarna.
 • Säkra att eleven vet vad hen ska göra när en uppgift är klar.
 • Använd bildstöd eller checklista för att steg för steg förbereda eleven på olika situationer, t.ex. rast, utflykt, idrottsdag.
 • Involvera eleven, be hen upprepa, påminn ofta.
 • Använd alla tänkbara sätt för att bekräfta och berömma eleven när det gått bra.
Underlätta att följa regler
 • Skriv upp enkla regler.
 • Använd tecken eller färgkoder för snabb och tydlig kommunikation med eleven när en situation går över styr.
 • Checka in och ut inför och i slutet av lektionen för att gå igenom strategier och utvärdera tillsammans med eleven.
Välj dina strider
 • Bibehåll ditt eget lugn.
 • Ingrip innan det gått för långt.
 • Tala om vad som gäller.
 • Undvik hot eller vädjanden.
 • Var kortfattad och neutral.
Samarbeta med föräldrarna
 • Etablera ett nära och konstruktivt samarbete med föräldrarna.
 • Ge information om elevens problembeteenden på ett förutsägbart och på förhand överenskommet sätt, t.ex. per mejl eller telefon en viss veckodag.
 • Följ upp regelbundet med samtal om vilka anpassningar och stöd som eleven behöver för att få skoldagen att fungera bättre.

Lågaffektivt bemötande och problemlösning i samförstånd (Collaborative and proactive solutions, CPS) är metoder som kan användas i mötet med barn och ungdomar med beteendeproblem som har sin grund i bristande flexibilitet och låg frustrationstolerans.

Material

Studiepaket NPF - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Specialpedagogiska skolmyndigheten (PDF, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Logoped, Arbetsterapeut, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)