Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

På den här webbplatsen hittar du som arbetar inom vård, socialtjänst eller skola samlad kunskap om effektiva vård- och stödinsatser vid psykisk ohälsa. Innehållet kan filtreras utifrån till exempel verksamhet och situation. Specifika krav för att ge en viss insats anges i respektive insatsbeskrivning. 

Webbplatsen är i en testversion (en så kallad beta) och provisorisk i väntan på en långsiktig hemvist inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning.

Under 2019 färdigställs fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa. Programmen tillgängliggörs på den här webbplatsen, i testversion och i antagen version.

Innehåll som är markerat ”(UTKAST)” är att betrakta som arbetsmaterial. Det innebär att det ännu inte genomgått samtliga steg i processen för framtagande av vård och insatsprogram och är därmed inte färdigt.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram och sprida nationella vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa sker inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Arbetet får kanslistöd av Uppdrag Psykisk Hälsa, som bedriver utvecklingsarbete genom överenskommelse mellan SKL och regeringen. Klicka här för att läsa mer om initiativet.

Bidra med synpunkter och förbättringsförslag

Information om hur du kan bidra till att förbättra innehållet i vård- och insatsprogram

Välj program:
ADHD (utkastversion 1 juni - 7 sep)
Ångest och depression (testperiod 15 maj till 15 juni)
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Självskadebeteende (testperiod 20 april - 20 maj)
Missbruk och beroende (testperiod 1 sep-30 sep)