Om programmen

Vård- och insatsprogrammen (VIP) tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av Nationellt programområde för psykisk hälsa. Innan en VIP har blivit fastställd skriver vi ”remissversion” efter programmets namn för att tydliggöra att synpunkter inhämtas på programmet och att texterna kan komma att revideras.

Syfte
De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Bakgrund
Innehållet i vård-och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

De nationella vård- och insatsprogrammen arbetas fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning (läs mer på https://kunskapsstyrningvard.se/index.html).

NPO psykisk hälsa ansvarar även för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom området. Vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande finns publicerat här: Vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande

Värdskapet för NPO psykisk hälsa går över från SKR till Västra hälso- och sjukvårdsregionen vid årsskiftet 2020/21. I och med detta tar Västra hälso- och sjukvårdsregionen över ansvaret för processtöd till NPO:et.

Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Slutrapporter för fastställda program