Om programmen

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Vård- och insatsprogrammen tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av Nationellt programområde för psykisk hälsa.  

Syfte
De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Bakgrund
Innehållet i vård- och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

De nationella vård- och insatsprogrammen arbetas fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning (läs mer på https://kunskapsstyrningvard.se).

NPO psykisk hälsa ansvarar även för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom området. Vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande finns publicerat här: Vårdförlopp Schizofreni – förstagångsinsjuknande.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och nationella vårdprogram fastställs av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, SKS. De nationella programområdena i Nationellt system för kunskapsstyrning har styr- och ledningsansvar för kunskapsstöd inom sina områden.

Slutrapporter för fastställda program 

Informationsmaterial

Kontakt
Vill du ha kontakt med någon av oss som arbetar med denna webbplats? Vi tar emot frågor som rör innehåll och eventuella brister som upptäckts på webbplatsen. Skicka ett mail till vardochinsats@skr.se.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot eller svara på frågor kring individärenden utan arbetar endast med kunskapsstöd på nationell övergripande nivå riktat till vårdgivare. För kontakt med vården hänvisar vi till 1177.