Om programmen

Syfte
De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska tillsammans med insatser för att stödja implementering öka användningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Bakgrund
Innehållet i vård-och insatsprogrammen bygger på nationella riktlinjer och andra kunskapssammanställningar men är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

De nationella vård- och insatsprogram arbetas fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från regioner och kommuner med spridning över landet. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.

Västra hälso- och sjukvårdsregionen har vilande värdskap för NPO psykisk hälsa. Aktivt värdskap innehas i nuläget av SKL då SKL enligt överenskommelse med regeringen har särskilda medel för att stödja utvecklingen inom området psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH), SKL har en kanslistödjande funktion till NPO:et. 

Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Slutrapporter för fastställda program