Särskilt stöd- och åtgärdsprogram i skolan

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Särskilt stöd- och åtgärdsprogram i skolan

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär än extra anpassningar. Insatserna ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Målgrupp eller situation

Elever med svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser, däribland elever med adhd, som riskerar att inte nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning som minst ska uppnås.

Kunskapsläge

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd i utformning av särskilt stöd och åtgärdsprogram. En fullföljd grund- och gymnasieskola är en avgörande skyddsfaktor och de elever som behöver särskilt stöd ska erbjudas det.

Särskilt stöd regleras i skollagens 3:e och 8:e kapitel. Stöd för genomförande finns i allmänna råd och kommentarsmaterial från Skolverket samt i material från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kompetenskrav

Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds och att eventuellt beslut om åtgärdsprogram fattas. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp, enskilt eller i form av distansundervisning eller anpassad studiegång får rektor inte överlåta sin beslutanderätt.

Sammanfattning

Särskilt stöd regleras i skollagen och ska ges när en elev löper risk att inte nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning som minst ska uppnås. Särskilt stöd ska ges som ett komplement till och i första hand inom ramen för den ordinarie undervisningen i syfte att säkerställa att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. Insatser inom särskilt stöd innebär mer omfattande och/eller varaktiga stödinsatser än extra anpassningar. Det särskilda stödet beskrivs i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är både en skriftlig bekräftelse på att eleven är i behov av särskilt stöd och ett redskap i arbetet med att stödja eleven.

Genomförande

Särskilt stöd är insatser av ingripande karaktär som oftast inte kan ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd blir aktuellt när elevens behov av stöd inte kan tillgodoses genom extra anpassningar. Särskilt stöd ska också ges på fritidshemmet. Beslut om eventuella stödinsatser ska föregås av en utredning av behovet av särskilt stöd.

Särskilt stöd till elever med svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser, däribland elever med adhd, ska ges utifrån kunskap om och förståelse för de specifika svårigheterna och dess konsekvenser i skolan. Skolan bör säkerställa att lärmiljön är tillgänglig för elever med dessa svårigheter. 

När beslut om särskilt stöd fattas ska ett åtgärdsprogram upprättas. I åtgärdsprogrammet beskrivs elevens behov och de åtgärder som ger eleven förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i skolan och på fritidshemmet. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara.

Insatser som kan ges som särskilt stöd:

 • Regelbundna specialpedagogiska insatser som innebär stöd i ett visst ämne, undervisning av speciallärare under en längre tid och/eller anpassningar för att göra undervisningen mer tillgänglig.
 • Placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning.
 • Förstärkt vuxenstöd vid rast, i matsal eller annan situation för att eleven behöver stöd i utveckling av de sociala och kommunikativa färdigheterna.
 • Förstärkt vuxenstöd i ett eller flera ämnen för att tydliggöra och/eller konkretisera och bibehålla fokus på uppgiften.
 • Anpassad studiegång inom grundskolan som medför att man kan göra avvikelser från timplan, undervisningstimmar, ämnen eller mål för utbildningen. Överväg noga konsekvenserna av åtgärden, då den kan leda till ofullständig utbildning. 
 • Distansundervisning, får bara användas för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik när andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda och huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen.
 • Reducering av program i gymnasieskolan eller anpassat gymnasium, vilket innebär att eleven befrias från en eller flera kurser eller från gymnasiearbetet.
 • Studiehandledning på modersmålet.
 • Förlängd undervisningstid på ett nationellt program så att elever som behöver får längre tid på sig att genomföra utbildningen, det beslutas av huvudmannen.

Eleven och vårdnadshavare måste få information om vilka konsekvenser anpassad studiegång eller reducering av program ger för framtida studier. Vid placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång ska elevens behov avgöra i vilken omfattning och under vilken tidsperiod som eleven ska placeras. Omfattning och tid avgör om åtgärden ska betraktas som särskilt stöd. Kortare insats som inte sker oftare än en eller ett par gånger i veckan ska inte ses som placering i särskild undervisningsgrupp.

När en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska man upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver

 • elevens behov
 • vilka insatser som ska göras, på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • vem som ansvarar för genomförande
 • syftet med insatserna
 • hur insatserna ska genomföras
 • när insatserna ska följas upp och utvärderas.

Åtgärdsprogrammet bör innehålla konkreta och mätbara, utvärderingsbara samt tidsbestämda mål. Målen bör formuleras med hänsyn till resultatet av den pedagogiska utredningen och tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Eventuella extra anpassningar, uppgifter om eleven har en diagnos eller insatser som genomförs av eller tillsammans med andra huvudmän ska inte inkluderas i åtgärdsprogrammet. Däremot är det relevant att beskriva på vilket sätt en eventuell diagnos påverkar skolsituationen.

Ett åtgärdsprogram som utarbetats i kommunala eller statliga skolor blir en allmän handling. Vissa uppgifter i åtgärdsprogrammet kan dock skyddas genom lagstiftningen om sekretess. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen.

Om eleven efter utredning inte bedöms vara i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslutet att inte utarbeta något åtgärdsprogram. Beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas av vårdnadshavare och/eller av elever som fyllt 16 år.

Vårdnadshavare och/eller elever som fyllt 16 år kan också överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram.

Överklagan om beslut att inte upprätta ett åtgärdsprogram eller en överklagan om innehållet i ett åtgärdsprogram skickas till Skolverkets överklagandenämnd enligt 28 kap.16 § skollagen. Överklagandenämnden kan antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning.

Uppföljning

Stödet och åtgärdsprogrammet ska kontinuerligt följas upp utifrån tids- och ansvarsplan beskrivet i åtgärdsprogrammet. Uppföljningen ska svara på om åtgärderna utgör ett tillräckligt stöd för eleven eller om andra eller kompletterande åtgärder behövs. När åtgärderna gett önskat resultat eller av annan orsak inte längre är aktuella ska åtgärdsprogrammet avslutas.

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Kurator, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)