Agera på tecken

Adhd (beräknas färdigt mars 2020)

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Agera på tecken

Vid tecken på svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser bör förskolan eller skolan agera så att barnet eller eleven får det stöd hen behöver.

Målgrupp eller situation

Personal som uppmärksammar tecken på svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser hos barn och elever.

Kunskapsläge

Att tidigt upptäcka svårigheter och sätta in insatser minskar risken för negativa följder för barn eller elever som har svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser.

Kompetenskrav

Utifrån arbetsgivarens bedömning och medarbetarens uppdrag.

Sammanfattning

När personal uppmärksammar tecken på svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulsivitet ska de informera ansvarig pedagog, rektor och vårdnadshavare.

Genomförande

Att uppmärksamma tecken på svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser förutsätter att personal i förskolan/skolan har kunskap om hur dessa svårigheter kan komma till uttryck.

När tecken på svårigheter uppmärksammas, bör man agera för att säkerställa att barnet eller eleven får det stöd hen behöver.

Personal i förskolan eller skolan ansvarar för att ge barn och elever den ledning och stimulans de behöver. Rektor och/eller huvudman ansvarar för att det finns rutiner som beskriver hur personal bör agera i olika situationer.

Nedan ges exempel på en rutin för att agera på tecken som uppmärksammats:

  • Prata med barnet eller eleven och var nyfiken. Undvik värderande frågor som ”Varför?” Fråga hellre ”Vad hände? Vad började det med? Vilka mer var med?”
  • Samtala, utan att ge initial information, med kollegor om beteenden hos barnet eller eleven. Ledande frågor riskerar att påverka svaren. Undersök om uppmärksammade tecken finns i olika situationer, t.ex. matsalen, idrotten, på olika lektioner.
  • Informera vårdnadshavarna om det uppmärksammade och fråga om deras tankar. Ställ frågor till eleven och vårdnadshavaren om svårigheter som uppmärksammats även utanför skolan, såsom í fritidsaktiviteter eller hemma. Undantag görs vid misstanke om att barnet eller eleven far illa i hemmet.
  • Personal som inte är ansvarig för barnet eller eleven bör tidigt informera ansvariga om det som uppmärksammats. Den ansvariga pedagogen har ansvar för att följa upp informationen.
  • Rektorn bör informeras om insatser då rektorn är ytterst ansvarig för alla elevers utveckling, trygghet och trivsel i skolan.
  • Rådgör med elevhälsan. Elevhälsan kan ge tips och råd om bemötande samt kartläggning av och anpassningar i lärmiljön.
  • Vid oro för att barnet eller eleven far illa i hemmet har personal i skolverksamheter skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten.

Utifrån analys av de tecken som observerats kan insatser planeras och genomföras. Stöd till personal i hur de hanterar tecken på svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulsivitet kan ges av förskolans specialpedagogiska insats eller elevhälsan. All dokumentation som rör elevens utveckling ska förvaras i elevakten. Vårdnadshavare och elev ska tidigt involveras i arbetet.

Uppföljning

Uppföljning av hur och om skolan agerat på tecken sker inom ramen för skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Ansvarig pedagog bör kontinuerligt följa upp eventuella stödinsatser som satts in och göra en bedömning av behov av fortsatta eller nya åtgärder. Ansvarig pedagog bör också på nytt uppmärksamma vårdnadshavare och rektor om hen anser att elevens svårigheter kvarstår över tid.

Material

Kunskapsmaterial:
Hälsa för lärande - lärande för hälsa s. 29 och 40

Skollagen kap 1 § 9 och 10 samt kap 3 § 2 och 3

Märkning

  • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa
  • Yrkesroll: Sjuksköterska, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)