Kartlägga användning av alkohol och psykoaktiva substanser

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kartläggning och utredning

Kartlägga användning av alkohol och psykoaktiva substanser

Kartläggning av alkohol- och narkotikabruk inför och under diagnostisk utredning och behandling.

Målgrupp eller situation

Individer över 13 år som söker för psykiska besvär, inför eller under utredning av adhd och under behandling.

Kunskapsläge

Krav på drogtest i form av urin- eller blodprov får endast ställas efter individuell bedömning och tillfredsställande information till patienten, enligt JO.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

En bedömning av tidigare och aktuellt bruk av alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel ska alltid göras hos alla vuxna och ungdomar över 13 år vid psykiska besvär, inför eller under utredning av adhd och under behandling.

Bedömningen baseras på frågor om alkohol- och drogvanor, anabola steroider, läkemedel och naturläkemedel kompletterat med frågeformulär och eventuell provtagning.

Genomförande

Det är lämpligt att ge utrymme för att prata enskilt, utan närståendes eller vårdnadshavares närvaro. Det är viktigt att förklara varför bedömningen görs och hur skadligt bruk eller beroende kan påverka utredning och behandling.

Behovet av drogtest och hur ofta det bör göras ska bedömas individuellt. Provtagning kräver individens samtycke.

Om det framkommer att en vuxen har ett skadligt bruk eller beroende ska hen erbjudas, remitteras till eller få hjälp och stöd att själv söka adekvat beroendevård.

Om det framkommer att ett barn eller en ungdom har ett skadligt bruk eller beroende ska hen remitteras till Mariamottagning/beroendevård alternativt själv kontakta Mariamottagning. Man ska alltid informera vårdnadshavare och göra en anmälan till socialtjänsten. Överväg att initiera en samordnad individuell plan, SIP.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår