DUDIT

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

DUDIT

Självskattningsinstrument för att identifiera missbruk (skadligt bruk) eller beroende av narkotika och/eller beroendeframkallande läkemedel.

Målgrupp eller situation

Vuxna individer vid misstanke om missbruk (skadligt bruk) eller beroende av narkotika och/eller beroendeframkallande läkemedel. Instrumentet används även för screening utan specifik misstanke, till exempel vid beroende av alkohol, vid psykisk ohälsa, eller vid vissa somatiska tillstånd som kan vara kopplade till narkotikabruk.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda DUDIT (prioritet 3).

Även om instrumentet i första hand ska användas när narkotikaproblem misstänks, finns en bred klinisk erfarenhet av att använda det också vid andra tillstånd, till exempel psykisk ohälsa eller missbruk (skadligt bruk) eller beroende av alkohol. Detta är något som bör göras eftersom samsjuklighet är vanligt vid dessa tillstånd.

 

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

DUDIT innehåller 11 frågor som ger en bred bild av narkotikaanvändande, symtom på beroendeutveckling och konsekvenser av narkotika.

Genomförande

DUDIT utvecklades som en motsvarighet till AUDIT men med inriktning mot narkotika istället för alkohol. Studier har visat att det fungerar väl för att upptäcka allvarliga problem och beroende av narkotika medan det är mer tveksamt vad gäller upptäckt av skadligt bruk och mindre svåra problem. Precis som AUDIT är DUDIT snabbt och enkelt att genomföra, samtidigt som det ger relativt bred information, vilket gör det användbart både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att uppmärksamma narkotikaanvändande.

Tidsåtgången beräknas till 5–10 minuter för att fylla i formuläret. På fråga 1–9 finns fem svarsalternativ som ger 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng. På de två sista frågorna 10–11 finns tre svarsalternativ som ger 0, 2, eller 4 poäng. Maxpoäng är 44.

Även om instrumentet i första hand ska användas när narkotikaproblem misstänks, finns en bred klinisk erfarenhet av att använda det också vid andra tillstånd, till exempel psykisk ohälsa eller missbruk (skadligt bruk) eller beroende av alkohol. Detta är något som bör göras eftersom samsjuklighet är vanligt vid dessa tillstånd.

Om resultatet av DUDIT indikerar missbruk (skadligt bruk) eller beroende av narkotika, bör självskattningen följas upp av rådgivande samtal, motiverande samtal (MI), samt eventuellt även med en fördjupad kartläggning, där DUDIT-E är ett lämpligt instrument. Det är en utökad version av DUDIT som kan fungera som en utgångspunkt för ett fördjupat samtal om en individs förhållningssätt till narkotika och vilken motivation till förändring individen har. DUDIT-E kan användas i utredningssyfte, som ett återkommande behandlingsinslag eller som ett utvärderingsinstrument av beteendeförändring och motivation, när det gäller narkotikaanvändande. Självskattningsformuläret beräknas ta 15–20 minuter att fylla i och har fyra beståndsdelar: 

  • Användningen av olika narkotikakategorier
  • Positiva konsekvenser av narkotika
  • Negativa konsekvenser av narkotika
  • Individens motivation till förändring avseende narkotikaanvändandet.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Kommunal hälso- och sjukvård, Tandvård, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Familjecentral, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende