AUDIT

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

AUDIT

Självskattningsinstrument som används för att identifiera alkoholproblem.

Målgrupp eller situation

Vuxna individer vid misstanke om missbruk (skadligt bruk) eller beroende av alkohol, men även för screening utan specifik misstanke, till exempel vid missbruk (skadligt bruk) eller beroende av narkotika, vid psykisk ohälsa, eller vid vissa somatiska tillstånd som kan vara kopplade till överkonsumtion av alkohol.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda AUDIT (prioritet 1) och kan erbjuda Alcohol E (prioritet 5). 

Även om AUDIT är till för att identifiera alkoholproblem finns en bred klinisk erfarenhet av att använda det även vid andra tillstånd, exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk (skadligt bruk)/beroende av narkotika. Detta är något som bör göras eftersom samsjuklighet är vanligt vid dessa tillstånd.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

AUDIT innehåller 10 frågor uppdelade på tre domäner som ger en bred bild av nivån på användandet, symtom på beroendeutveckling och konsekvenser av alkoholanvändandet.

Genomförande

AUDIT är enkelt och går snabbt att genomföra samtidigt som det ger rikligt med relevant information. Det gör det användbart både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. AUDIT kan till exempel användas vid ett nybesök eller en vanlig hälsoundersökning. Oftast används det som självskattningsformulär men det kan också användas som underlag för en strukturerad intervju. Dessutom finns det en webbversion.

De tre första frågorna benämns AUDIT-C och används ibland separat vid väldigt korta screeningar inom till exempel primärvården. Resultatet avgör sedan om man väljer att gå vidare med hela formuläret eller inte. Hela AUDIT beräknas ta cirka fem till tio minuter att genomföra. På fråga 1–8 finns fem svarsalternativ som ger 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng. På de två sista frågorna 9-10 finns tre svarsalternativ som ger 0, 2 eller 4 poäng. Maxpoäng är 40.

Om resultatet av AUDIT indikerar att individen har ett riskfyllt eller skadligt alkoholanvändande, bör självskattningen följas upp av rådgivande samtal, motiverande samtal (MI) eller kort intervention. Eventuellt bör det göras en fördjupad kartläggning, där Alcohol-E är ett lämpligt instrument. Det är en motsvarighet till DUDIT-E, men undersöker alkoholbruk istället för narkotikabruk. Det är en utökad version av AUDIT, som kan fungera som en utgångspunkt för ett fördjupat samtal om en individs förhållningssätt till alkohol och vilken motivation till förändring individen har. Alcohol-E kan användas i utredningssyfte, som ett återkommande behandlingsinslag eller som ett utvärderingsinstrument av beteendeförändring och motivation, när det gäller alkohol. Självskattningsformuläret består av 52 frågor och beräknas ta 15–20 minuter att fylla i. Det är indelat i fyra beståndsdelar:

  • frekvens av alkoholanvändandet och typ av alkohol som används
  • positiva konsekvenser av alkohol
  • negativa konsekvenser av alkohol
  • individens motivation till förändring avseende alkoholanvändandet.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende