CRAFFT och ASSIST-Y

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

CRAFFT och ASSIST-Y

CRAFFT är ett screeninginstrument som används för att bedöma substansrelaterade syndrom. Vid positiva svar kan instrumentet ASSIST-Y användas för fördjupad bedömning.

Målgrupp eller situation

Ungdomar med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. 

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

CRAFFT är ett screeninginstrument för substansbrukssyndrom hos barn och ungdomar. Det används som intervju eller självskattning på webb eller på papper. Vid positiva svar används ASSIST-Y för att få en fördjupad bild av substansbrukets omfattning.

ASSIST-Y är ett instrument för mer ingående screening av nio olika typer av substanser inklusive alkohol och tobak. Instrumentet kan administreras som intervju eller som självskattning.

CRAFFT är ett kort screeningsverktyg som består av två delar. I den första delen får ungdomen frågan om hen någonsin har använt alkohol, cannabis eller andra substanser för att bli hög. I den andra delen ställs en rad kompletterande frågor om substansanvändningen. Frågorna undersöker bland annat substansens funktion, om ungdomen har använt den ensam eller tillsammans med andra, om substansen har ställt till någon form av problem, samt om ungdomen har åkt bil med någon som varit alkohol- eller drogpåverkad.

För att undersöka omfattningen av substansbruket krävs ytterligare informationsinhämtning, förslagsvis med hjälp av ASSIST-Y.

Ungdomen får först svara på frågor angående bruk av nio olika substanser (inklusive alkohol och tobak) under sin livstid. Dessutom finns en fråga om eventuella övriga substanser. Vid jakande svar på respektive substans får ungdomen en fråga om frekvens av bruket under de senaste tre månaderna (fråga 2).

Om ungdomen inte har använt substanser den senaste tiden ställs endast ytterligare en fråga: har någon uttryckt oro över ungdomens bruk? (fråga 6). Om ungdomen nyligen har använt substanser ställs ytterligare tre frågor om olika negativa konsekvenser av användandet.

Om ungdomen är 15–18 år ställs också en fråga angående om hen någonsin har injicerat någon substans.

För respektive substans finns intervallen “Ingen risk”, “Låg risk” och “Hög risk”.

Uppföljning

ASSIST-Y fråga 2 kan användas för uppföljning med tre månaders intervall. Kontinuerlig uppföljning enligt vårdplan. 

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende