Medicinska tester för att identifiera intag av alkohol

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Medicinska tester för att identifiera intag av alkohol

Biologiska markörer i blod- eller urinprov kan användas för att upptäcka eller utesluta intag av alkohol.

Målgrupp eller situation

Provtagningen kan vara en del av en initial kartläggning, en pågående behandlingsinsats eller behandlingsuppföljning.

Kunskapsläge

Medicinska test har följande prioritering i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR):

Mätning av 

 • EtG eller EtS i urin för att upptäcka nyligt intag av alkohol (prioritet 2)
 • CDT eller PEth i blodprov för att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol (prioritet 2)
 • GT i blodprov för att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol (prioritet 3)
 • ASAT och ALAT i blodprov för att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol (prioritet 5).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Medicinska tester används som komplement till självrapport och klinisk intervju, det kan vara vid kartläggning, under behandling eller i uppföljningen av en behandling. Medicinska tester omfattar provtagning med efterföljande analytisk undersökning. De påvisar eller utesluter intag av narkotika inom det tidsfönster som respektive test har. 

All provtagning ska utföras med kvalitetssäkrade metoder.

Genomförande

Resultatet från ett medicinskt test kan både underlätta val av åtgärd och användas för att följa upp utfall av en insatt åtgärd, både under behandlingens gång och efter avslutad behandling. För personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika kan de medicinska testen användas för att upptäcka ett samtidigt skadligt bruk av alkohol. Vid behandling, till exempel LARO, kan man också upptäcka om skadligt bruk av alkohol har tillkommit.

Val av medicinskt test för att identifiera intag av alkohol görs utifrån de olika markörernas egenskaper i relation till medicinsk risk vid intag av alkohol.

Flera olika test kan kombineras för att få mer komplett information. 

Urinprov för att upptäcka nyligt intag av alkohol
EtS (etylsulfat) och EtG (etylglukuronid)
 • nedbrytningsprodukter från alkohol (etanol)
 • påvisar eller avfärdar ett alkoholintag under de senaste dygnen
 • visar resultat redan efter en timme efter intag
 • försvinner långsammare än alkoholen och kan därför upptäckas även efter att alkoholen försvunnit ur kroppen
 • god sensitivitet (hög tillförlitlighet hos testmetoden)
 • god specificitet (sannolikheten för att ett testresultat är korrekt negativt).
Blodprov för att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol
CDT (kolhydratfattig transferrin) eller PEth (fosfatidyletanol)
 • kan vara svårt att avgöra omfattningen av tidpunkten för alkoholkonsumtionen, på grund av individuell variation
 • CDT har hög specificitet
 • PEth har både hög sensitivitet och specificitet. 
GT (gamma-glutamyltransferas)
 • används också för att undersöka leverstatus i samband med hälsoundersökning
 • sämre specificitet än CDT
 • sämre sensitivitet och specificitet än PEth
 • förhöjda värden kan bero på många andra faktorer än långvarigt högt intag av alkohol.
ASAT (aspatataminotransferas) och ALAT (alaninaminotransferas) 
 • används också för att undersöka leverstatus i samband med hälsoundersökning
 • sämre sensitivitet och specificitet än både CDT och PEth
 • förhöjda värden kan bero på flera andra faktorer än långvarigt högt intag av alkohol.

Uppföljning

Insatsen kan i sig användas för uppföljning av andra behandlingsinsatser. Varje medicinskt test ger ett svar inom sitt specifika tidsfönster och behöver följas upp med nya test för att upptäcka eller utesluta ytterligare intag av alkohol.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Skola | Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende