Medicinska tester för att identifiera intag av narkotika

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Medicinska tester för att identifiera intag av narkotika

Biologiska markörer i urinprov kan användas för att upptäcka eller utesluta intag av narkotika. I undantagsfall kan salivprov användas.

Målgrupp eller situation

Provtagningen kan vara en del av en initial kartläggning, en pågående behandlingsinsats eller behandlingsuppföljning.

Kunskapsläge

Medicinska test för att upptäcka pågående eller nyligt intag av narkotika har följande prioritering enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR):

  • urinprov (prioritet 1)
  • salivprov (prioritet 5)
  • patientnära drogtest med urinprov (prioritet 5).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Medicinska tester används som komplement till självrapport och klinisk intervju, det kan vara vid kartläggning, under behandling eller i uppföljningen av en behandling. Medicinska tester omfattar provtagning med efterföljande analytisk undersökning. De påvisar eller utesluter intag av narkotika inom det tidsfönster som respektive test har. Framförallt för salivprov och patientnära drogtest finns begränsningar, som påverkar deras användbarhet och tillförlitligheten i analyssvaren.

All provtagning ska utföras med kvalitetssäkrade metoder.

Genomförande

Resultatet från ett medicinskt test kan både underlätta val av åtgärd och användas för att följa upp utfall av en insatt åtgärd, både under behandlingens gång och efter avslutad behandling. För personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol kan de medicinska testen användas för att upptäcka ett samtidigt skadligt bruk av andra narkotiska preparat än huvudsubstansen. Vid behandling, till exempel LARO, kan man också upptäcka om skadligt bruk av andra narkotiska preparat tillkommer.

Urinprov för att upptäcka eller utesluta pågående eller nyligt intag av narkotika är referensstandard. Med hjälp av urinprov kan intag av narkotika följas över en längre tid än med andra metoder. Ofta kan både huvudsubstansen och nedbrytningsprodukter följas. 

Urinprovet analyseras med masspektrometri och bör utföras av ett ackrediterat laboratorium.

I undantagsfall kan salivprov användas. Det är mindre känsligt än urinprov, särskilt för upptäckt av cannabis och bensodiazepiner. Det har dessutom ett kort tidsfönster. Salivprov kan vara ett alternativ när det inte finns möjlighet att använda urinprov.

Patientnära drogtester (snabbtester) med urin- eller salivprov ger ett omgående provsvar. De behövs i situationer som kräver ett snabbt analysresultat.

Avläsningen av testerna görs okulärt. Analysmetoden förlitar sig på avläsarens erfarenhet och är därför mer osäkra än analyser från laboratorier. Resultaten från testerna får därför inte ligga till grund för beslut om åtgärder som rör juridiska frågor eller sanktioner.

Uppföljning

Insatsen kan i sig användas för uppföljning av andra behandlingsinsatser. Varje medicinskt test ger ett svar inom sitt specifika tidsfönster och behöver följas upp med nya test för att upptäcka eller utesluta ytterligare intag av narkotika.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Skola | Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende