Insatser vid akutvård

Gå till huvudsidan: Självskadebeteende

Självskadebeteende

Behandling och stöd

Insatser vid akutvård

Bemötande har en stor betydelse för om individen söker eller undviker vård fortsättningsvis. Vid behov ska man remittera/lotsa till primärvård eller psykiatri.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till all personal som möter individer som akut vårdas i samband med självskadebeteende. Individen kan reagera med aggressivitet, stark ångest, intensiv nedstämdhet, suicidala gester eller annat utagerande beteende.

Kunskapsläge

Självskadebeteende kan väcka negativa känslor hos vårdpersonal. Det är viktigt med en vänlig men professionell hållning vid vård av självskadande individer. 

Insatsen är lagstadgad och bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Insatsen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal (prehospitalt alternativt inom ambulanssjukvård), jourcentraler, närakuter, akutmottagningar, akut- och intensivvårdsavdelningar. Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Attityder och bemötande av individer som självskadat kan påverka individens behandlingsutfall och prognos på sikt. Det kan även ha betydelse för om individen söker, alternativt undviker söka hälso- och sjukvård vid framtida behov.

Genomförande

Självskadande handling kan vara med eller utan självmordsavsikt (se Bakgrund om tillståndet). Självskadebeteende utan självmordsavsikt är handlingar där individen avser att tillfoga sig själv skada, ofta för att komma bort från en smärtsam känsla, rusande tankar eller relationskonflikter.

Uppföljning

Individer med självskadebeteende ska remitteras/lotsas till primärvård eller psykiatri, se Vårdnivåer.

Material

Resurser för individer med självskadebeteende:

Självskadechatten, SHEDO

Resurser för anhöriga/närstående:

Nationella självskadeprojektets rekommendationer för bemötandeNationella självskadeprojektet

Stöd för närstående, SHEDO

Stöd för anhöriga till personer med självskadebeteende, 1177

Självskadebeteende, barn- och ungdomspsykiatrinBUP Stockholm

Exempel på telefonlinjer att hänvisa till:

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk akutvård, Somatisk akutvård
  • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde
  • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår