Främja skolnärvaro

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Förebyggande insatser

Främja skolnärvaro

Skolan kan genom ett långsiktigt, strategiskt och proaktivt arbete främja elevers skolnärvaro.

Målgrupp eller situation

Proaktivt arbete med att främja skolnärvaro sker på organisations- och gruppnivå och gagnar alla elever.

Kunskapsläge

En sammanställning genomförd av Ifous under 2019 visar att elevers upplevelse av trygghet och delaktighet, goda lärmiljöer samt organisatorisk medvetenhet är särskilt viktigt i arbetet med att främja skolnärvaro. Ett gott skolklimat med goda relationer har betydelse för skolnärvaro.

Kompetenskrav

Personal i skolan enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Att arbeta proaktivt med skolnärvaro handlar om att skapa en miljö och ett sammanhang där elever trivs och vill vara. Vilka insatser som krävs för att skapa en sådan miljö kan variera mellan skolor och mellan årskurser.

Genomförande

Proaktiva insatser för att främja närvaro sker på grupp- och organisationsnivå och behöver ofta kompletteras med förebyggande insatser till enskilda elever som har en förhöjd risk att utveckla skolfrånvaro.

Att främja skolnärvaro innebär att skolan

 • arbetar med att tillgängliggöra lärmiljöer
 • säkerställer att elever känner sig trygga och delaktiga
 • skapar en närvarokultur där närvaro prioriteras och uppmärksammas.

Att skapa en miljö där elever trivs och vill vara kan handla om att:

 • skapa en trygg miljö, fri från trakasserier och kränkande behandling
  • genomföra aktiviteter som skapar trygghet
  • skapa forum för återkommande dialog med eleverna om vad som skapar trivsel och trygghet
 • ge alla elever en känsla av att det är möjligt att lyckas i skolarbete
  • utgå från elevernas förutsättningar och förkunskaper utifrån tidigare undervisning när skolarbetet planeras
  • i den enskilda uppgiften kartlägga tillsammans med eleverna vad som är viktigt och vilka förkunskaper som finns
  • ha och visa stor tillit till elevernas förmåga
 • främja goda kamratrelationer, social kompetens
  • genomföra återkommande konkreta övningar inom ramen för undervisningen som tränar förmågan att samspela i grupp, förstå och uttrycka känslor
  • tillsammans med eleverna ta fram regler som upplevs som relevanta
  • skapa undervisningsaktiviteter som ger positiva gemensamma upplevelser, som ger något att samtala om och som stärker känslan av att tillhöra gruppen
  • ge utrymme för dialog och reflektion om olikheter och hur de berikar
  • föra vardaglig dialog som bidrar till att elever känner sig sedda
 • arbeta för att elever görs delaktiga och känner att de blir lyssnade på
  • skapa forum för reellt inflytande där eleverna kan delta aktivt i beslutsprocesser i frågor som rör deras vardag. 

Tillgängliggörande av lärmiljön i skolan kan göras pedagogiskt, fysiskt och socialt och kännetecknas bland annat av:

 • god undervisningskvalitet och gott ledarskap i klassrummet
 • tydliga ramar för både det sociala och pedagogiska under skoldagen
 • trygghet och ordning i klassrummet
 • förutsättningar för elever att utveckla sin självständighet
 • adekvat stöd och anpassningar
 • positiva, kravanpassade förväntningar på eleverna
 • goda relationer.

Arbetet med skolnärvaro bör genomsyra skolans organisation och systematiska kvalitetsarbete. Det kan göras genom att:

 • skapa rutiner för att registrera och följa upp närvaro på skolan
 • utveckla gemensamma förhållningssätt på skolan
 • involvera elever i planering, genomförande och analys av aktiviteter på skolan
 • säkerställa trygga övergångar med rutiner för överlämning och möjlighet till trygghetsskapande förberedelse för eleverna
 • samverka inom och utom skolorganisationen och ge elevers familjer möjlighet att involveras i skolgången
 • säkerställa att skolans personal har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och gott bemötande.

Elever behöver känna stöd från skola och vårdnadshavare. Det åstadkommer man bland annat genom att skola och hemmet samarbetar. För att få till ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavare i syfte att främja skolnärvaro bör:

 • det finnas fungerande rutiner för hur man kommunicerar relevant information till vårdnadshavare/elev
 • det finnas en tydlighet kring vilket ansvar skolan respektive vårdnadshavare har
 • det finnas öppenhet och transparens i hur skolan arbetar
  skolan behandla vårdnadshavare som kompetenta och jämbördiga
 • de möten skolan bjuder in till vara väl förberedda och med rätt personer inbjudna
 • skolan alltid påtala vikten av att eleven är i skolan för att inte missa undervisning.

Uppföljning

När närvaron följs upp på gruppnivå kan skolan se mönster och identifiera orsaker för att sätta in åtgärder. Skolans arbete med närvaro bör ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla insatser för närvaro kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

När skolan identifierat en elev med problematisk frånvaro ska frånvaroutredning om varför eleven är frånvarande initieras.

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår