Utredning av orsaker till skolfrånvaro

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kartläggning och utredning

Utredning av orsaker till skolfrånvaro

Vid återkommande eller längre giltig eller ogiltig frånvaro från grundskolan eller anpassad grundskola ska skolan inleda en utredning för att förstå orsakerna till frånvaron.

Målgrupp eller situation

Elever med skolfrånvaro. 

Kunskapsläge

Enligt en forskningsöversikt från Ifous finns orsaker till frånvaro ofta inom flera områden: i skolan, i hemmet, socialt och i sårbarhet hos eleven. En utredning bör inkludera elevens hela sammanhang och situation.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Vid problematisk skolfrånvaro ska skolan utreda orsaker till frånvaron. Utredningen bör ge förståelse för vilka utlösande och vidmakthållande faktorer som bidrar till frånvaron samt vilket behov av stöd som finns. Utredningen ska ligga till grund för beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Genomförande

Problematisk skolfrånvaro beror nästan alltid på flera faktorer och de berör vanligtvis flera områden. En utredning av orsaker till frånvaro bör belysa faktorer relaterade till skola, hem, kamrater och sårbarhet hos eleven. En utredning bör kartlägga både utlösande och vidmakthållande faktorer, men också vad som kan bidra till att främja närvaron för den enskilda eleven.

För att ta reda på orsaker till frånvaro bör en utredning svara på frågorna:

 • När är eleven frånvarande?
 • Vad fyller frånvaron för funktion för eleven?
 • Finns det faktorer i skolmiljön, hemmiljön och/eller i elevens sociala sammanhang som bidrar till att utlösa eller vidmakthålla frånvaron?
 • Vilket stöd behöver eleven och vårdnadshavare från skolan?
 • Behöver skolan samarbeta med andra huvudmän för att ge adekvat stöd till eleven?

Ett bra samarbete mellan skolan och eleven och vårdnadshavare är en förutsättning för att skolan ska kunna genomföra en bra utredning.

Parallellt med en utredning av orsaker till skolfrånvaro kan det behöva göras andra utredningar, till exempel avseende behovet av särskilt stöd.

Vid frånvaro bör skolan även göra en utredning om huruvida det finns faktorer i lärmiljön som bidrar till att utlösa eller vidmakthålla frånvaron. Det görs genom en kartläggning av lärmiljöer som vid behov ska följas av insatser för att säkerställa tillgängliga lärmiljöer.

Vid omfattande skolfrånvaro ska man överväga om det finns skäl att göra en orosanmälan till socialtjänsten. I annat fall bör man informera vårdnadshavare om möjligheten att själva ansöka om stöd hos socialtjänsten. När en elev har omfattande skolfrånvaro kan skolan och socialtjänsten samverka för att ge stöd till eleven och vårdnadshavaren.

Kartlägg om eleven ofta eller alltid är frånvarande

 • i ett eller flera ämnen
 • på vissa lärares lektioner
 • när lektionerna hålls i ett visst klassrum
 • i en viss gruppkonstellation
 • vissa veckodagar
 • vissa tidpunkter på dagen
 • vid vissa situationer, exempelvis provtillfällen, presentationer
 • vid schemabrytande aktiviteter som exempelvis temadag, teaterbesök, friluftsdag, idrottsdagar, avslutning och/eller samlingar i aula.

Ofta fyller frånvaron en funktion för eleven. Genom att förstå varför eleven är frånvarande kan man ringa in vilket stöd eleven behöver. Det kan handla om att eleven har ett behov av att

 • undvika saker eller situationer som orsakar negativa känslor eller generell ångest som är förknippade med skolan
 • undvika obehagliga sociala situationer och/eller bedömningssituationer
 • väcka uppmärksamhet hos närstående
 • söka mycket belönande situationer utanför skolan.

Frånvarons funktion bör kartläggas genom samtal med elev och vårdnadshavare. Som stöd kan även strukturerade formulär användas, exempelvis SRAS-R.

En utredning bör kartlägga både utlösande och vidmakthållande faktorer i skolan, hemmet och socialt.

Skolan

Undersök om

 • skolsituationen är pedagogiskt anpassad efter elevens förmåga och eventuell funktionsnedsättning
 • eleven är utsatt för mobbning eller kränkningar
 • eleven har kamrater och är en del av ett socialt sammanhang
 • eleven får det stöd som behövs för att klara av sina studier
 • eleven har bra relationer till pedagoger och andra vuxna på skolan
 • det finns andra utlösande faktorer i skolan
 • det finns andra vidmakthållande faktorer i skolan.
Hemmet

Undersök om

 • omständigheter i hemmet gör det svårt för eleven att komma iväg till och/eller stanna kvar i skolan
 • omständigheter till och/eller från skolan medför svårigheter
 • om eleven får tillräckligt stöd från vårdnadshavare.
Socialt

Undersök om

 • eleven umgås med andra elever med frånvaroproblematik
 • eleven är en del av ett sammanhang där normbrytande beteende och kriminalitet förekommer
 • eleven har fritidsintressen som konkurrerar med skolan.

Uppföljning

Utredningens resultat används för att planera och genomföra det stöd som eleven behöver för ökad närvaro. Om insatserna inte leder till önskad effekt eller om situationen för eleven förändras, så kan en ny eller fördjupad utredning av orsaker till frånvaron behövas.

Material

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan, en sammanfattning av forskning och praktisk vägledning, Ifous 

Lotsens navigeringshjälp Skolkompassen, Gohia Fortbildning (pdf, ny flik)

SEP Skola – Elev – Plan, Kartläggningsmaterial som kan användas för att hitta bakomliggande orsaker till bl.a. skolfrånvaro (pdf, ny flik)

Förfrågan om frånvaro från skolan SRAS-R (barn/unga) (pdf, ny flik)

Checklista – vanliga stressorer (pdf, ny flik)

Skollagen 2010:800 kap 7:19 a

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Kurator, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)