Psykoedukation

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Psykoedukation

Information och utbildning för att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och att ge strategier att handskas med vardagen.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av information och kunskap om adhd och råd om strategier för att hantera vardagen.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att individer med adhd ges psykoedukation (prioritet 3). Enligt hälso- och sjukvårdslagen är vården skyldig att ge information som är anpassad efter individen.

Kompetenskrav

Många psykoedukativa program har kursledarutbildningar som efter utbildning leder till fullgoda kompetenskrav (se respektive program/utbildning).

Sammanfattning

Psykoedukativa insatser består av muntlig och skriftlig information om adhd, om behandling och samhällets stöd och råd om hur individen kan hantera och lösa problem och svårigheter i vardagen. Insatsen riktas till individ och närstående. Erfarenhetsutbyte i grupp kan minska individens känsla av utanförskap och stigmatisering.

Genomförande

Det är viktigt att information förmedlas och följs upp på ett sätt som är anpassat efter individens förutsättningar och behov. Muntlig information bör kombineras med skriftligt underlag om diagnosen.

Psykoedukation syftar till att öka individens och närståendes kunskap om:

  • diagnosen, orsaker och prognos
  • behandlingsalternativ
  • vad i miljön som kan påverka hur symtomen kommer till uttryck.

Insatsen ökar möjligheten till delaktighet i beslut rörande olika typer av stöd, anpassning och behandling. Målet är ökad självständighet och känsla av egenmakt. Individ och närstående får en gemensam kunskapsgrund vilket i sin tur ökar förutsättningarna för både individ och närstående att förutse och hantera situationer och problem som är relaterade till funktionsnedsättningen.

Psykoedukativa insatser utgör basen i all behandling och bör erbjudas alla individer och närstående i samband med att diagnosen ställts. När barn och ungdomar får diagnosen ska även lärare erbjudas psykoedukativa insatser. För barn och ungdomar kan syskons roll behöva lyftas specifikt och syskon kan med fördel erbjudas psykoedukation i ett eget forum. Att på ett strukturerat sätt utbyta erfarenheter i grupp kan minska känslan av utanförskap och stigmatisering.

Första insatsen

Den information som ges i samband med besked om diagnos är en viktig första psykoedukativ insats. Psykoedukativa insatser bör alltid belysa såväl styrkor som svårigheter och kan behöva ges i flera steg.

Informationsmaterial och självhjälpslitteratur

En viktig komponent i psykopedagogik är informationsmaterial och självhjälpsmaterial såväl i tryckt form som webbaserad information, självhjälpsguider och forum på nätet.

Genom informationsmaterial kan individen, föräldrar och andra familjemedlemmar få kunskap om adhd, råd och tips och även information om samhällets stöd. Det finns mycket bra och granskat informationsmaterial om adhd men också mycket som inte bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Grundläggande föräldrautbildning

Föräldrar till barn som diagnostiseras med adhd bör erbjudas en grundläggande föräldrautbildning i grupp. Utöver psykoedukation om adhd bör föräldrautbildning innehålla strategier för bemötande, möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter och information om samhällsstöd. Exempel på psykoedukativ föräldrautbildning är Skills och STRATEGI.

Barn- och tonårsgrupper

Barn och ungdomar kan ha behov av en psykoedukativt inriktad gruppverksamhet som ökar förståelsen för den egna funktionsnedsättningen. Samtidigt ger den möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter om hur man kan handskas med vardagens utmaningar. Det kan vara särskilt värdefullt för ungdomar som ofta har svårt att förstå och acceptera sin funktionsnedsättning. Exempel på grupp för tonåringar är Skills ungdomsgrupp.

Utbildning till syskon och andra anhöriga

Andra familjemedlemmar, i synnerhet syskon, men även exempelvis mor- och farföräldrar behöver också få kunskap och förståelse om vad funktionsnedsättningen innebär och möjlighet att dela erfarenheter med varandra. Det kan därför vara värdefullt att erbjuda utbildningar i grupp också för dem.

Utbildning till vuxna

För vuxna med adhd erbjuds psykoedukation med fördel som en kurs i gruppformat för individen och deras vuxna närstående. Ha koll och PEGASUS är exempel på grupper med psykoedukativa insatser för baskunskap om adhd.

Individuella insatser

För en del är gruppformatet alltför krävande och det finns även de som har behov av att gå in lite djupare i sin egen livsberättelse än vad som är möjligt i grupp. Några individuella samtal med psykoedukativa inslag kan komplettera eller ersätta insats i grupp.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår