STRATEGI

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

STRATEGI

STRATEGI är en psykoedukativ föräldrautbildning i grupp som riktar sig till föräldrar med barn eller ungdomar med adhd.

Målgrupp eller situation

Föräldrar till barn eller ungdomar som fått en adhd-diagnos.

Kunskapsläge

I Socialstyrelsens kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd rekommenderas att psykopedagogik erbjuds i grupp där föräldrar får kunskap om adhd, lära sig hur familjen påverkas, diskutera strategier och information om samhällsstöd. Utbildningen STRATEGI är under utvärdering.

Kompetenskrav

Kursledarutbildning i STRATEGI.

Sammanfattning

STRATEGI är en psykoedukativ föräldrautbildning som ges i grupp. Den erbjuds som första steg till föräldrar som har barn eller ungdomar som fått diagnosen adhd. Innehåller psykoedukation om adhd och föräldraskap, strategier från evidensbaserade föräldrastödsprogram, erfarenhetsutbyte mellan föräldrar samt relevant samhällsinformation.

Strukturerat erfarenhetsutbyte är en central del i metodiken, till skillnad från psykoedukativa insatser som enbart består av föreläsningar. Programmet finns i två versioner, dels för föräldrar till barn 4–12 år och dels för föräldrar till ungdomar 13–17 år.

Genomförande

STRATEGI är en psykoedukativ introduktionsutbildning i grupp riktad till föräldrar, vars barn fått en adhd-diagnos. STRATEGI ger stöd i föräldrarollen genom att öka förståelsen för vad adhd innebär, ge redskap att hantera vardagen i familjen samt en orientering om samhällets stödinsatser. Utbildningen har en hälsofrämjande inriktning där föräldrar uppmuntras att tro på sig själva, hitta sina egna problemlösningar och tillämpa den kunskap som presenteras i sin egen vardag. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan föräldrar och att skapa grupprocesser som ger stöd och säkerhet i föräldrarollen. Metodiken bygger på att alla föräldrar ska ha utbyte av kursen även de föräldrar som själva har adhd.

Programmet finns i två versioner, dels för föräldrar till barn 4 -12 år och dels för föräldrar till ungdomar 13–17 år. Kursen består av fem lektioner under fem veckor.

Vid varje lektion avhandlas ett tema:

  • Värt att veta om adhd
  • Att vara förälder till ett barn eller tonåring med adhd
  • Att hjälpa barnet eller ungdomen att fungera bättre i vardagen
  • Att förebygga och hantera konflikter
  • Samhällets stöd

Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Programmet lämpar sig för både större (25–30 deltagare) och mindre (8–12 deltagare) föräldragrupper. I samband med utbildningen får föräldrarna en pärm som innehåller åhörarkopior samt ett kvalitetssäkrat informationsmaterial.

Material

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

Om STRATEGI-programmet, Sinus AB

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Somatisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Primärvård | Första linje
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Specialpedagog
  • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår