Biståndsbedömda insatser till vuxna

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Biståndsbedömda insatser till vuxna

Socialtjänsten kan utifrån individens behov erbjuda biståndsinsatser, stödet är frivilligt.

Målgrupp eller situation

Vuxna som på grund av svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser behöver stöd för att få vardagen att fungera, däribland de med adhd. 

Kunskapsläge

Metoder, insatser och arbetssätt bör tillämpas enligt en sammanvägning av bästa tillgängliga kunskap, individens situation och önskemål.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att tidiga insatser ges efter behov till individer med svårigheter som kan bero på adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Olika biståndsbedömda insatser kan erbjudas till vuxna som behöver stöd för att få vardagen att fungera. Det kan röra sig om stödinsatser för att strukturera och hantera vardagen och stärka individens möjlighet till ett självständigt liv.

Biståndsbedömda insatser till vuxna ska ges utifrån en helhetssyn på individens livssituation. Insatserna ska anpassas efter individens behov och önskemål.

Genomförande

Vid en ansökan eller en anmälan inleds en utredning där man undersöker individens resurser och behov. Utifrån utredningens resultat upprättas en genomförandeplan där planerade insatser och förväntade resultat finns beskrivna. Individen ska göras delaktig i planeringen av insatserna.

Målsättningen med insatsen ska vara tydligt formulerad och överenskommen med individen. För att uppnå målsättningen behöver man arbeta för att:

 • skapa förtroende så att individen vågar och vill berätta om svårigheter och ta emot hjälp
 • ge individen möjlighet till informerade val
 • hjälpa individen att förstå och hantera sin situation och sina känslor, reaktioner och beteenden
 • stödja individens motivation till förändring, vid behov genom metoden Motiverande samtal (MI)
 • samordna insatser inom socialtjänsten och i samverkan med externa verksamheter samt upprätta en samordnad individuell plan (SIP) vid behov
 • samarbeta med närstående under pågående insats.

Vid behov ska socialtjänsten erbjuda stöd genom:

 • Kontaktperson
  Personligt stöd och hjälp att hantera vardagliga situationer.
  (3.kap. 6 b § SoL)

 • Boendestöd
  Insats till individer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver praktiskt och socialt stöd i vardagen.
  (5 kap. 7 § SoL)

 • Ekonomiskt bistånd
  Ekonomiskt stöd till individen och stöd för att individen i framtiden ska klara sig utan ekonomiskt bistånd.
  (4 kap. 1 § SoL)

 • Hemtjänst
  Praktisk hjälp i bostaden, exempelvis genom att handla, laga mat och göra post- och bankärenden.
  (3 Kap. 6 § SoL)

Socialtjänsten kan inom ramen för öppenvårdsinsatser erbjuda stöd enligt särskilda metoder och stöd- och behandlingsprogram. Vilka metoder och program som ska finnas tillgängliga är inte reglerade i lag utan är upp till varje kommun att fatta beslut om. 

Exempel på metoder och program som kan vara relevanta:

 • Vård- och stödsamordnare eller case manager
  Stöd till individer med komplexa behov i syfte att individen ska utveckla färdigheter och mobilisera kraft för att kunna möta, hantera och lösa problem i vardagen. Underlättar och samordnar individens och närståendes kontakter med olika vårdgivare och myndigheter.

 • Individual Placement and Support (IPS)
  Hjälper individer till ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser.

 • Parenting young children (PYC)
  Föräldrastödsprogram som genomförs i hemmet och vänder sig till föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter.

Uppföljning

Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Systematisk uppföljning görs med enskilda individer för att följa upp hur det går för dem och se till så att de får rätt stöd. Uppföljningen bör genomföras i dialog med individen och närstående. Kunskap om individers upplevelser, insatser och och resultat kan användas för uppföljning av verksamhetens kvalitet och bör användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår