Utreda och bedöma behov av insatser för vuxna enligt socialtjänstlagen

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kartläggning och utredning

Utreda och bedöma behov av insatser för vuxna enligt socialtjänstlagen

Strukturerad utredning och bedömning för att bedöma behovet av insatser för vuxna. De insatser som beviljas är frivilliga.

Målgrupp eller situation

Individer i behov av stöd och insatser för att få en fungerande vardag med arbete, försörjning och ett självständigt vuxen- och familjeliv. Socialtjänsten får inte inleda utredning om inte individen själv ansöker om bistånd. Undantaget är om individen befinner sig i en situation som kan föranleda åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller, för den som fyllt 18 men inte 20 år, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Kunskapsläge

Socialtjänstens utredningsarbete regleras i socialtjänstlagen (11 kap. SoL) samt i Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter.

Kompetenskrav

Enligt 3 kap. 3 § SoL anges socionomexamen eller annan likvärdig examen som lägsta utbildningsnivå för personer som ska utföra

 • bedömning av om utredning ska inledas
 • utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder
 • uppföljning av beslutade insatser.

Sammanfattning

Utredningens syfte är att bedöma individens behov av insatser. Individens svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser bör beaktas i utredningen.

Genomförande

En utredning ska omfatta individens hela livssituation. Information om och behov av stöd kopplade till särskilda svårigheter eller diagnoser ska ingå. Individen ska vara delaktig och kontinuerligt få information så att utredningsprocessen blir tydlig och förutsägbar.

En utredning ska inkludera information om

 • familj, vänner, arbetskamrater
 • hälsa - kognitiv, psykisk och fysisk
 • bostad, trivsel
 • ekonomi
 • fritid
 • beskrivning av de konsekvenser som svårigheterna att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser medför
 • individens egen beskrivning av mål och behov av stöd.

När det framkommer att individen har en social problematik bör socialtjänsten undersöka om det finns en koppling mellan svårigheterna att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser och den sociala problematiken.

Exempel på social problematik hos individer med svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser kan vara

 • problematisk arbetssituation, t.ex. svårt att passa tider, brist på uthållighet
 • konfliktfyllda sociala relationer i familjen och med vänner
 • svårigheter att sköta sin ekonomi
 • utagerande beteende
 • skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel
 • kriminalitet och umgänge i kriminella miljöer.

Om individen har pågående stöd och insatser från andra aktörer ska socialtjänsten ta initiativ till möte för att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). I SIP-mötet samordnas insatserna kring individen och uppföljningsmöten bokas så länge individens behov kräver det.

Under utredningen ska individen vara delaktig och kontinuerligt få information som bidrar till att utredningsprocessen blir tydlig och förutsägbar. Socialtjänsten ska också se till att individen ges förutsättningar att framföra sina åsikter och önskemål. För individer med svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser är det särskilt viktigt att anpassa bemötande, samtal och mötesformer på ett sådant sätt att individen förstår information och frågor. Man bör tänka på att

 • använda ett enkelt och begripligt språk
 • ha korta möten där man tar hänsyn till individens ofta begränsade uthållighet
 • ge kortfattad och entydig information, gärna även skriftlig
 • ställa en fråga i taget
 • ge bekräftelse på det individen berättar.

Uppföljning

Genomförande av beslut om insatser, vård och behandling ska dokumenteras. Systematisk uppföljning görs för att följa upp att insatserna är meningsfulla och tillgodoser individens behov. Uppföljningen görs i dialog med individen.

Kunskap om individers upplevelser, insatser och resultat kan användas för uppföljning av verksamhetens kvalitet och bör användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Material

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår