Information till individ och närstående

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kommunikation och delaktighet

Information till individ och närstående

Informationen ska vara anpassad efter individens förutsättningar och behov och kommuniceras på ett så tydligt sätt som möjligt.

Målgrupp eller situation

Samtliga individer som är i behov av insatser från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Kunskapsläge

Individen har alltid rätt att få anpassad information, vilket regleras i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och patientlagen.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Individen ska få tillräcklig information för att kunna ta ställning till den vård och omsorg hen får, vara delaktig i beslut och ta tillvara sina intressen.

Individen har, oberoende av sitt tillstånd, funktionsnedsättning eller språksvårighet laglig rätt att få information och att få den anpassad efter sina individuella förutsättningar. Rättigheten regleras i hälso-och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och patientlagen.

Genomförande

 Individen har rätt att få kunskap om:

 • sitt hälsotillstånd
 • vilka behandlingar, hjälpmedel och stödinsatser som finns 
 • vad som kommer att göras och när
 • vad individen kan förvänta sig av vem
 • vad som förväntas av individen själv 
 • förväntade effekter av vård- och omsorgsinsatser, både positiva och negativa.
 • sin rätt att påverka vårdinnehållet.

Individens tillstånd kan innebära att hens förmåga att ta till sig, komma ihåg och bearbeta information är begränsad. Checklista för att informera så tydligt som möjligt: 

 • Fråga först vad individen vet
 • Ge lite information lite i taget
 • Sammanfatta ofta och repetera
 • Ge gärna skriftlig information och/eller hänvisa till webbsidor, böcker, filmer
 • Sortera bort onödig information och uttala det underförstådda
 • Var uppmärksam på hur informationen tas emot och förstås 
 • Be individen återberätta given information.

Muntlig information kan behöva kompletteras med:

 • Kognitivt stöd
  Trots en god verbal förmåga kan individen ha svårt att tolka och komma ihåg information. Det kan underlätta med
  • sammanfattande skriftlig information
  • påminnelser, som t.ex. sms eller larm i mobilen
  • bilder.
 • Språkligt stöd
  För individer som inte har goda kunskaper i svenska kan informationen behöva
  • översättas
  • skrivas om till lättläst svenska 
  • förmedlas med hjälp av tolk.
 • Informationsbroschyrer och webbsidor
  Informationsbroschyrer och hänvisning till webbsidor ger individen möjlighet att ta in information i sin egen takt.

För att kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter till närstående krävs samtycke från individen. Samtycket ska inhämtas av den som ansvarar för vården och det ska dokumenteras i journalen. Sekretessen gäller även sådant som individ och närstående har berättat för personalen. Men sekretess är inte ett hinder för att samarbeta med närstående, personal inom vård- och omsorg kan alltid träffa närstående och ge allmän information och individuellt stöd utan att lämna ut uppgifter om individen.

För minderåriga finns ingen bestämd åldersgräns när föräldrarnas möjligheter att råda över sekretesskyddade uppgifter minskar utan hänsyn måste tas till det enskilda barnets ålder, mognad och utveckling i övrigt.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Ångest och depression