Systematisk uppföljning på individnivå i hälso- och sjukvården

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Uppföljning på individnivå

Systematisk uppföljning på individnivå i hälso- och sjukvården

Genom att systematiskt följa upp insatser som ges kan man säkerställa att den enskilda individen får rätt insatser och behandlingar.

Målgrupp eller situation

Individer som får vård i hälso- och sjukvården. 

Kunskapsläge

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheten.

Sammanfattning

Systematisk uppföljning görs med enskilda individer för att följa upp hur det går för dem och se till så att de får rätt insatser och/eller behandling.

En systematisk uppföljning på individnivå innebär att:

  • följa upp insatser och behandlingar för enskilda individer
  • mäta om målen har uppnåtts
  • analysera resultatet
  • eventuellt anpassa insatserna eller välja andra behandlingar utifrån resultatet av analysen.

Kontinuerlig uppföljning ska göras enligt vårdplan, genomförandeplan eller motsvarande.

Om individen har behov av samordning mellan flera insatser bör uppföljning göras genom en samordnad individuell plan, SIP.

Utfallsmått: Timeline follow-back, AUDIT och DUDIT.

Fördjupad utvärdering av beteendeförändring och motivation när det gäller alkohol: Alcohol-E.

Fördjupad utvärdering av beteendeförändring och motivation när det gäller narkotika: DUDIT-E.

Uppföljning på både individ- och verksamhetsnivå: ASI.

I bedömnings- och behandlingsfas för att hjälpa individen till avhållsamhet/minskat intag: övervakad provtagning.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol