Genomförandeplan

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kommunikation och delaktighet

Genomförandeplan

Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån individens önskemål och behov.

Målgrupp eller situation

Individer som är beviljade insatser från socialtjänsten, när insatserna har börjat verkställas. 

Kunskapsläge

Beslut om stödinsatser, vård och behandling för en enskild individ ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (11 kap. 5-6 §). Socialstyrelsen har föreskrifter som ska följas vid handläggning och dokumentation (SOSFS 2014:5).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas.

Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen

 • upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras
 • dokumentera planerade aktiviteter
 • lista uppsatta mål och delmål
 • följa upp och utvärdera insatserna.

Genomförande

Genomförandeplanen ska utgå från uppdraget till utföraren eller en eventuell vårdplan. När planen utgår från individens önskemål och behov ökar förutsättningarna för att besluten blir gemensamma och att individen fortsätter att ha inflytande över sitt stöd.

För att tydliggöra delaktigheten är det bra att skriva ned och särskilja vad som är individens perspektiv, önskemål och behov och vad som har framförts av till exempel personal, god man eller närstående. Om individen själv inte har uttryckt sina önskemål bör det framgå hur personalen har gått tillväga för att fånga upp individens intressen och mål.

Samordna insatser vid behov

Om individen får insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska en samordnad individuell plan, SIP, upprättas om det bedöms behövas för att individen ska få sina behov tillgodosedda och om individen inte motsätter sig det.

Av genomförandeplanen bör det bland annat framgå:

 • Vilket eller vilka mål som gäller, enligt de beslut som individen fått.
 • Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter och vad målen för varje aktivitet är
 • Vem som är ansvarig för att genomföra aktiviteter.
 • Hur en insats ska genomföras i praktiken.
 • Hur utföraren ska samverka med till exempel handläggare, socialsekreterare, hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen.
 • När och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp
 • Om individen har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hens synpunkter och önskemål.
 • Vilka andra personer som deltagit i upprättandet av genomförandeplanen
 • När planen har fastställts.
 • När och hur planen ska följas upp.

Det är avgörande att alla är överens om innehållet och att eventuella missförstånd blir utredda.

Förtydliga vilka som får ta del av genomförandeplanen

I samband med att genomförandeplanen upprättas ska man ta upp vilka individer som ska få ta del av den. Det handlar om att respektera individens integritet och bör återkomma varje gång planen följs upp.

 

 

 

Målen med de insatser som finns med i genomförandeplanen ska utformas individuellt. De ska bygga vidare på de mål som har fastställts i utredning och beslut.

Målen i genomförandeplanen bör ha en tydlig koppling till individens vardagssituation och uttrycka vad som är önskvärt och realistiskt att uppnå. Det kan till exempel handla om att klara sin försörjning, klara ett självständigt boende eller skapa och upprätthålla sociala kontakter.

Det händer att individer som har fått insatser inte vill ha en genomförandeplan. Börja i så fall med att förklara varför planen görs och ge konkreta exempel på hur den gör nytta. Om individen fortfarande motsätter sig planen behöver uppgifterna ändå dokumenteras enligt föreskrifterna. Oavsett skälet till att en individ eller hens legala företrädare tackar nej till en genomförandeplan är det viktigt att som personal försöka förstå varför. När det står klart blir det ofta lättare att återkomma till frågan och på nytt förklara syftet med genomförandeplanen.

Uppföljning

Genomförandeplanen ska hållas aktuell och revideras regelbundet och vid förändrade behov i samråd med individen. Om individens behov av stöd har ökat eller minskat ska det återkopplas till handläggaren.

Av dokumentationen vid uppföljning bör det framgå:

 • När och på vilket sätt insatsen har följts upp.
 • Hur individen uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål.
 • Om det har använts standardiserade bedömningsmetoder som en del i uppföljningen och i så fall vilken eller vilka.
 • Vilken bedömning som har gjorts om insatsen har genomförts enligt individens beslut och gällande författningar.
 • Vilken bedömning som har gjort av individens situation.
 • Om några behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen.

Exempel på frågor att ställa vid uppföljning:

 • Har det gått som vi planerat?
 • Har du kommit närmare eller nått dina mål eller delmål?
 • Har vi som personal respekterat dina önskemål om hur du vill ha stödet utfört?
 • Har alla inblandade tagit sitt ansvar och genomfört överenskomna åtgärder?
 • Har något förändrats i din situation?

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår