Psykologisk behandling

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är här ett paraplybegrepp för psykologiska behandlingsinsatser som har effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk eller beroende av alkohol och narkotika.

Kunskapsläge

Flera psykologiska behandlingsinsatser har måttlig till hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, alternativt hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning.

Sammanfattning

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för flera behandlingsmetoder. Det bygger på olika former av samtalskontakt för att bota eller lindra psykiska besvär. Innan man inleder psykologisk behandling bör man ha gjort en noggrann utredning och diagnostik av skadligt bruk eller beroende och psykiatrisk samsjuklighet.

Genomförande

Psykoterapi är den vanligaste formen av psykologisk behandling och det finns i flera olika inriktningar. All psykoterapi bygger på samtalskontakt, antingen individuellt, tillsammans med familjen, i par eller i grupp. Psykologisk behandling ges även via internet. Centralt är att en samarbetsrelation (allians) mellan behandlaren och individen, gruppen eller paret byggs upp. 

Behandlingen inleds med en överenskommelse mellan parterna om fokus för terapin och målen med behandlingen. Även upplägget för terapin gås igenom, till exempel hur länge terapin ska pågå, hur ofta man ska träffas och när och hur arbetet ska utvärderas.

Vid behandling av skadligt bruk eller beroende kan målet vara att minska eller avsluta sitt intag av alkohol eller narkotika eller sitt spelande.

De psykologiska behandlingsformer som används inom sjukvården i dag är alla systematiserade och strukturerade, dock i olika hög grad. Även om metoderna kan skilja sig åt, från insiktsterapier som söker förståelse för problem i omedvetna konflikter och interpersonella relationer (PDT, IPT), till psykoterapier som fokuserar mest på tankar, känslor och beteenden i nuet (KBT), finns det också mycket som förenar dem.

Skillnader i olika psykoterapier kan vara hur man ser på symtomens betydelse, samt betoningen på dåtid eller nutid, men de senaste decennierna har terapierna också utvecklats och blivit mer lika varandra. Det här vård- och insatsprogrammet innehåller: 

Psykologisk behandling av ungdomar måste anpassas till de kognitiva och sociala aspekter som kännetecknar ungdomsåren och dessutom till de unika förutsättningarna hos varje individ. Därför behövs noggrann utredning och bedömning innan behandling sätts in.

KBT är en av de metoder som rekommenderas för ungdomar i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. För att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt behöver flera olika behandlingsinsatser integreras genom integrerad behandling. Vid behandling av ungdomar är det centralt att involvera det sociala nätverket i form av familj, skola och kompisar.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende