Förstärkningsmetod

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Förstärkningsmetod

Manualbaserat belöningssystem, där önskvärda beteenden belönas på ett konkret sätt.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk (missbruk) eller beroende av narkotika.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att insatsen vid missbruk och beroende av

  • centralstimulerande preparat, som tillägg till CRA bör erbjudas (prioritet 3)
  • cannabis, som tillägg till KBT eller ÅP, och MET kan erbjudas (prioritet 7)
  • opioider, inom ramen för läkemedelsassisterad behandling kan erbjudas (prioritet 5).

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, eller hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning.

Sammanfattning

Förstärkningsmetod, Contingency Management (CoM), fungerar som komplement till annan behandling. Det är en beteendeterapeutisk metod som används för att stimulera förändring i en individs beteende. Den går i korthet ut på att belöning utdelas, till exempel vid drogfrihet.

Genomförande

Innan behandling med Förstärkningsmetod startar är det viktigt att komma överens om ett målbeteende (drogfrihet). Man måste också hitta en förstärkare (belöning) som passar den specifika individen. Belöning delas sedan ut under hela behandlingen. Den ska förstärka inlärningen, främja beteendeförändring och stärka individens engagemang i behandlingen.

För att metoden ska förstärka just det önskvärda beteendet är det viktigt att belöningen delas ut i omedelbar anslutning till situationer där individen har lyckats stå emot sitt sug och gjort något annat istället för att använda narkotika. Det kan till exempel vara vid negativa resultat efter övervakad provtagning. En vanlig typ av belöning som ges är värdekuponger för olika typer av varor och tjänster.

Metoden kräver hög grad av konsensus och enhetligt förhållningssätt hos personalen.

Förstärkningsmetod används i kombination med andra insatser, som kognitiv beteendeterapi (KBT), Community reinforcement approach (CRA), återfallsprevention (ÅP) och motivationshöjande behandling (MET).

Material

Psykologiguiden

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Individ- och familjeomsorg
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende