Neuropsykologisk utredning, vuxna

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kartläggning och utredning

Neuropsykologisk utredning, vuxna

Utredning av kognitiva funktioner som görs av psykolog med stöd i standardiserade och normerade neuropsykologiska test, strukturerade intervjuer och observationer.

Målgrupp eller situation

Vuxna med misstänkt eller diagnostiserad adhd vars kognitiva funktion behöver utredas. 

Kunskapsläge

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) ska utredningar av adhd göras enligt fastställda grundprinciper. Standardiserade, normerade test kan ge underlag för funktionsbedömning och beskrivning av kognitiva nedsättningar vid adhd. Diagnos adhd bör inte ställas utifrån enbart datoriserade uppmärksamhetstester (icke göra).

Kompetenskrav

Legitimerad psykolog

Sammanfattning

Kognitiva tester och strukturerad intervju och skattningsformulär används för en noggrann undersökning av kognitiva och exekutiva funktioner, minne, perception, social förmåga och språk. Beskrivna svårigheter, testprestation och observationer i utredningssituationen vägs samman i en bedömning. Att identifiera styrkor och förmågor är också av vikt. Psykologen sammanfattar funktionsbeskrivning och bedömning i ett skriftligt utlåtande.

Bedömning av begåvning med psykologisk testning görs vid

 • tecken på ojämn eller svag teoretisk begåvning
 • misstanke om intellektuell funktionsnedsättning
 • svårigheter i dagliga aktiviteter.

Bedömning av neuropsykologiska funktioner görs vid till exempel

 • uttalade exekutiva svårigheter
 • minnessvårigheter
 • språksvårigheter
 • komplex etiologi med risk för kognitiv påverkan.

Genomförande

Utredningen bör utformas med utgångspunkt i de uppgifter som kommit fram i initial kartläggning och diagnostisk utredning och val av metod avgörs av frågeställningen. Utredningen kan ge svar på frågor om individens begåvning, exekutiva och adaptiva förmågor, sociala förmåga, psykiska mående och självbild.

Bedömningen bör baseras på information från flera källor:

 • individens upplevelse av sin situation, svårigheter och styrkor i vardagen
 • information från närstående
 • resultat från psykologiska test och skattningsskalor
 • observationer av individen under utredningens gång.

Intellektuell funktionsnedsättning och även svag teoretisk begåvning, motsvarande området mellan en och två standardavvikelser under genomsnittet (IQ 70–85), är förenat med svårigheter att klara av vardag, skola och arbetsliv och därför kan det behöva undersökas inom ramen för adhd-diagnostik. Risken är annars att svårigheterna antingen felaktigt tas för adhd eller att en komplicerad bild av adhd med kognitiva svårigheter missas. 

Indikationer på uttalat hög begåvning och samtidigt låg funktion bör beaktas och kan också behöva undersökas närmare för att förtydliga graden av funktionsnedsättningen och de behov som finns. Individen kan till exempel ha klarat högre studier men på bekostnad av andra områden i livet, som relationer, ekonomi eller fritid.

Nedsättningar i de exekutiva funktionerna är vanligt vid adhd, men graden av svårigheter varierar. När svårigheterna är stora ger utredning kunskap om hur anpassning och kompensatoriskt stöd bör utformas.

På samma sätt som individers svårigheter varierar, skiftar även styrkor och förmågor. Att identifiera styrkor som kan utgöra möjliga vägar för individen att kompensera för sina svårigheter är därför också av värde.

Exekutiva funktioner innefattar:

 • initieringsförmåga
 • planeringsförmåga
 • uppmärksamhet
 • uthållighet
 • flexibilitet
 • impulskontroll.

Andra funktioner som kan bedömas inom ramen för en neuropsykologisk utredning är exempelvis minne, språk, social kognition samt visuell perception.

Under testning är man observant på beteenden som kan påverka bedömningen eller tolkningen av testresultaten, till exempel motivation och insikt om sina svårigheter, kontaktförmåga, samarbetskvalitet, förståelse av instruktioner samt förmåga att adekvat bedöma sina egna prestationer.

Kognitiva tester speglar individens funktion vid testtillfället. Psykisk och somatisk sjukdom, läkemedel, andra psykoaktiva substanser, trötthet och olika yttre omständigheter inverkar på förmågan att prestera vid tester.

Den aktuella funktionsnivån är alltid relevant och bidrar till förståelse av individens svårigheter, men det är viktigt att tillfälliga faktorer som påverkar prestationen skiljs från tolkningen av stabila svårigheter i helhetsbedömningen. Basal påverkan som till exempel nedsatt vakenhet kan påverka testresultatet på ett genomgripande sätt. Stor påverkan döljer individens grundläggande funktion.

Allmänintellektuell nivå
 • Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)
 • Ravens matriser
 • SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test
Exekutiva funktioner
 • Delis-Kaplan Executive Functions System (D-KEFS) förslagsvis ett urval.
 • STROOP-test
 • Verbalt flöde 
 • TMT A+B
 • Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
 • BRIEF
Uppmärksamhet, uthållighet och impulsivitet
 • CPT 3
 • IVA 2
 • D2-test of attention
Adaptiva färdigheter
 • Adaptive Behavior Assessment System (ABAS)
Minne och inlärning
 • Deltest ur eller hela Wechsler memory scale (WMS)
 • Benton Visual Retention test (BVRT)
 • Rey Complex figure test (RCFT)
 • Rey Verbal Learning test (RAVLT)
 • Claeson Dahls minnestest (C-D)

Bedömning och fortsatta insatser

Bedömningen sammanfattas i ett utlåtande med en skriftlig funktionsbeskrivning som utgör grund för rekommendationer om anpassning och fortsatt stöd.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård
 • Yrkesroll: Psykolog
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår