Diagnostik av adhd vid skadligt bruk och beroende

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kartläggning och utredning

Diagnostik av adhd vid skadligt bruk och beroende

Råd och rekommendationer om utredning av adhd hos individer med pågående skadligt bruk eller beroende. Insatsen bygger vidare på initial kartläggning och diagnostisk utredning.

Målgrupp eller situation

Individer med ett känt skadligt bruk (missbruk) eller beroende som utreds för adhd.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att individer med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuds en neuropsykiatrisk utredning enligt fastställda grundprinciper (prioritet 1).

Kompetenskrav

Utredningsteamet bör bestå av minst legitimerad psykolog och specialistläkare eller ST-läkare inom psykiatrisk specialitet och ha kompetens inom både beroendevård och psykiatrisk diagnostik.

Sammanfattning

Diagnostik av adhd vid samtidigt skadligt bruk bör göras när individen är drogfri. Delar av utredningen kan genomföras redan innan drogfrihet etablerats. Om drogfrihet är svårt att uppnå kan utredningen behöva skräddarsys i samarbete med beroendevården. Viss tid av drogfrihet rekommenderas inför vissa moment och tester där tillförlitligheten kan påverkas.

Genomförande

Förekomsten av adhd hos vuxna personer med beroendediagnos är betydligt högre än i normalbefolkningen (2030 %). Denna grupp bör prioriteras för utredning samtidigt som beroendeproblematiken gör bilden svårbedömd. Diagnos och behandling för adhd kan öka individens förutsättningar att bli drogfri.

Initial psykiatrisk kartläggning och delar av diagnostisk utredning kan påbörjas i väntan på drogfrihet. Att påbörja utredningen kan öka individens motivation till drogfrihet inför de slutliga momenten.

När drogfrihet är svårt att uppnå kan man behöva skräddarsy adhd-utredningen i samarbete med beroendevård. Beslut kan ibland tas om att genomföra utredning utan att drogfrihet uppnåtts. Betoning läggs då på noggrann kartläggning och anamnesupptagning.

Individer med blandad problematik och komplex livssituation kan behöva stöd för att genomföra utredningsprocessen på ett bra sätt. Samverkan med andra vårdgivare, kommunal verksamhet eller närstående kan ibland vara nödvändig för att genomföra utredning.

En noggrann genomgång av när symtomen börjat, om och hur de visat sig före debut av skadligt bruk och under drogfria perioder är ett sätt att avgöra om problemen är relaterade till beroende eller till adhd. Tidslinjer är hjälpmedel som förtydligar hur olika problem förhåller sig till varandra. Anamnes tas upp från individ och anhöriga.

Tidigare studie- och yrkesprestationer kan ibland ge en acceptabel uppfattning om individens intellektuella nivå utan omfattande tester. Tidigt debuterande och långvarigt skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och i synnerhet lösningsmedel kan dock medföra både påverkad skolgång och kognitiv funktionssänkning som kräver särskild utredning, riktade insatser och stöd. Som regel krävs då viss tid av drogfrihet för att effekterna av bruket ska klinga av. Denna tid bör inte vara överdrivet lång och kan variera med missbrukets intensitet och vilken substans som används.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Kurator
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår