Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Ett kortare eller längre samtal med information och råd om fysisk aktivitet, för att främja fysisk aktivitet och förebygga livsstilsrelaterad ohälsa.

Målgrupp eller situation

Individer med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva. Till särskild risk räknas sjukdomar som metabolt syndrom, KOL, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Andra riskfaktorer kan vara låg socioekonomisk status, fysisk och kognitiv funktionsnedsättning samt flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att det bör erbjudas rådgivande samtal med eller utan tillägg av t.ex. Fysisk aktivitet på recept (FaR) eller aktivitetsmätare till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2).

Kompetenskrav

Hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning. 

Sammanfattning

Ett rådgivande samtal som handlar om fysisk aktivitet kan man ha individuellt eller i grupp. Samtalet innehåller 

 • information om nyttan med fysisk aktivitet
 • anpassade råd utifrån nuvarande aktivitetsnivå
 • motiverande inslag
 • förslag på aktiviteter
 • tips om hjälpmedel som t.ex. stegräknare
 • information om användning av träningsdagbok.

Genomförande

Ett rådgivande samtal om fysisk aktivitet kan inledas med en enkel kartläggning av individens nuvarande aktivitetsnivå. Samtalet anpassas till individens ålder, hälsa, risknivåer med mera.Det kan ske i grupp eller individuellt, då ofta i något kortare format. 

Information om hur fysisk aktivitet främjar hälsan, samt individuellt anpassade råd är alltid en del av samtalet. Samtalet innehåller ofta motiverande inslag, förslagsvis enligt samtalstekniken MI.

Vid behov kan man skriva ut FaR, fysisk aktivitet på recept.

Exempel på frågor vid en kartläggning av aktivitetsnivån:

 • Hur fysiskt aktiv är du en vanlig vecka?
 • Hur många timmar per dag sitter du stilla?
 • Hur ser dina motionsvanor ut?
 • Vad känner du till om hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa?
 • Hur skulle du kunna bli mer fysiskt aktiv?
 • Vilka fysiska aktiviteter tycker du om?
 • Vad skulle du behöva hjälp med för att komma igång?

Fysisk aktivitet innefattar all typ av rörelse som ger en ökad energiförbrukning. Till exempel friluftsliv, fysisk träning, lagsport, trädgårdsarbete, fysiska aktiviteter i hemmet, promenader och cykling.

Konditionshöjande fysisk aktivitet

Måttlig intensitet minst 150 minuter per vecka (t.ex. promenader, trädgårdsarbete och cykling), eller hög intensitet minst 75 minuter per vecka (t.ex. löpning). Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. 

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper, 8–10 styrkeövningar med 8–12 repetitioner.

Bensträckare

Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser, bensträckare, med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för de som har stillasittande arbete eller fritid. Det gäller även de som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.

Vuxna över 65 år bör även träna balans.

Individer som inte kan nå upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet bör vara så aktiva som tillståndet medger. Behöver man anpassa aktiviteterna efter tillståndet finns det specifika rekommendationer i FYSS, en handbok om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Uppföljning

Det rådgivande samtalet följs upp genom uppföljningssamtal eller uppföljning av aktiviteterna, till exempel kondition och muskeltester, eller av ifyllda hälsoformulär. Se också Systematisk uppföljning på individnivå.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk öppenvård
 • Typ av behandling/stöd: Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende