Program för föräldraskapsstöd

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Förebyggande insatser

Program för föräldraskapsstöd

Program för föräldraskapsstöd ges till föräldrar för att förebygga eller minska utagerande beteenden hos barn och ungdomar.

Målgrupp eller situation

Föräldrar 

 • som har behov av stöd i sitt föräldraskap 
 • till barn och ungdomar med risk att utveckla beteendeproblem
 • till barn och ungdomar som har beteendeproblem.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att tidiga insatser ges efter behov till barn och ungdomar med svårigheter som kan bero på adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan att först behöva vänta på utredning (prioritet 3). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar föräldraskapsstöd till vårdnadshavare som själva har adhd eller autism (prioritet 3). 

Kompetenskrav

Många program för föräldraskapsstöd har kursledarutbildningar som leder till fullgoda kompetenskrav (se respektive program).

Sammanfattning

Föräldraskapsstöd kan ges för att förebygga eller minska beteendeproblem eller annan psykisk ohälsa. Det finns många olika program för föräldraskapsstöd som ges i grupp. De riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar i olika åldersgrupper. Program för föräldraskapsstöd är till hjälp både för föräldrar som själva upplever att de har behov av stöd i sitt föräldraskap och för föräldrar till barn med beteendeproblem eller risk att utveckla beteendeproblem.

Genomförande

Program för föräldraskapsstöd riktas till föräldrar för att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn, stärka föräldrars relation till varandra och/eller deras sociala nätverk. De ska också ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling. 

När program för föräldraskapsstöd ges som en förebyggande insats kan det utgöra en grund för fortsatt riktat stöd. Samma program kan också ges riktat specifikt till familjer där det finns risk att barnet utvecklar beteendeproblem eller om föräldern själv har adhd och behöver stöd i föräldraskapet.

När man erbjuder föräldrar att gå ett program för föräldraskapsstöd bör man bekräfta att barn med beteendeproblem ställer större krav på föräldrarnas förmåga än barn utan motsvarande problematik. Det gäller särskilt för föräldrar som har adhd eller andra svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Annars finns det en risk att föräldern känner sig diskvalificerad vilket påverkar möjligheterna att tillgodogöra sig insatsen.

Det finns många olika program för föräldraskapsstöd. Programmen kan skilja sig åt och är anpassade för olika åldrar men de verksamma komponenterna är gemensamma. De flesta programmen är manual­baserade med en lärare som instruerar för­äldrar i grupp eller individuellt. Man jobbar med videoexempel, rollspel och hem­uppgifter. Längden på programmen och antalet träffar varierar. Träffarna brukar vara strukturerade och tar upp olika teman vid varje träff. Barnen är inte själva med i utbildningen. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd uppdaterar löpande en sammanställning av program och metoder för föräldraskapsstöd. Där finns möjlighet att söka på till exempel målgrupp, preventionsnivå, vilken aktör som kan ge insatsen, utformning och antal träffar, verksamma komponenter och om programmet är utvärderat.

Följande komponenter i programmen har samband med minskat utagerande:

 • positiv förstärkning och beröm
 • naturlig eller logisk konsekvens, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med.

Det finns andra komponenter som också framstår som verksamma: 

 • byggande av relationer
 • gemensam lek
 • aktivt lyssnande
 • färdigheter för föräldrarna själva
 • att förälder och barn tar en tillfällig paus och skiljs åt för att lugna ner en stegrande konflikt.

Program för föräldraskapsstöd kan ges till föräldrar med barn i åldern 0–6 år för att förebygga utagerande och trotsigt beteende och de kan även ha en positiv effekt på adhd-symtom. 

Några program som har utvärderats: 

 • De otroliga åren
 • Family Check Up
 • Trygghetscirkeln (COSP)
 • Parent Child Interaction Therapy (PCIT)
 • COPE
 • Komet.

PRIMUS är ett program för föräldrar till barn som har svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser, eller som har svårigheter inom andra utvecklingsområden. Programmet är under utvärdering.

Beteendeproblem blir ofta märkbara i skolåldern. För barn i åldrarna 7–12 år finns ett stort utbud av program för föräldraskapsstöd som är verksamma oavsett om det rör sig om lättare beteendeproblem eller allvarlig problematik. De ges av olika aktörer inom kommun eller region.

De positiva effekterna ses även när insatsen riktas till föräldrar till barn med adhd eller till familjehemsföräldrar. Programmen har även effekt för barn i åldrarna 6–11 år med betydande problem eller beteendediagnoser och med hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. 

Program som förebygger eller minskar normbrytande beteende är till exempel:

 • De otroliga åren
 • Triple P
 • Family Check Up
 • COPE
 • Komet.

Det finns få program för föräldraskapsstöd som är specifikt utvecklade och utvärderade för föräldrar till tonåringar, vilket gör evidensen mer osäker än för program för föräldrar till yngre barn. Samtidigt kan stöd till föräldrar under den känsliga tonårsperioden vara extra motiverat. 

Family Check Up är en modell som kan förebygga utagerande problem. Andra exempel på program för föräldraskapsstöd till tonårsföräldrar är 

Hur insatserna förmedlas påverkar hur föräldrar som själva har adhd kan tillgodogöra sig insatserna. När föräldrar har egna svårigheter som påverkar deras möjlighet att genomföra hemuppgifter och fullfölja strategier bör insatsen anpassas efter deras behov och förmåga. Den gruppbaserade insatsen kan då kompletteras med individuellt stöd eller ges helt individuellt.

Om föräldrar missar en gruppträff, bör man erbjuda individuell ersättningstid för att gå igenom innehåll och hemuppgift. Det kan man göra per telefon om det inte går att lösa på något annat sätt.  

Olika sätt att tillgängliggöra insatserna

 • Hjälp till med att ta anteckningar vid gruppträffar.
 • Ge instruktioner på flera olika sätt (muntligt, skriftligt).
 • Erbjud bildstöd eller skriftlig information.
 • Skicka påminnelser inför träffarna.
 • Hjälp att lägga in träffar och uppgifter i kalender.
 • Förtydliga hemuppgifterna.

Bemötande och kommunikation som gör det lättare att tillgodogöra sig insatserna

 • Uttryck förväntningar exakt, tydligt och konkret.
 • Var kortfattad och begränsa antal ord och meningar.
 • Undvik negationer och frågor.
 • Ta hänsyn till individens begränsade uthållighet.
 • Tänk på tonfall och gester.
 • Stäm av att individen uppfattat rätt.
 • Var lyhörd för reaktioner, bekräfta att du förstått.

Uppföljning

Uppföljning av föräldrarnas upplevelse görs vanligen i samband med att programmet avslutas. 

En del program har en uppföljande träff efter några månader för att stärka effekten. Där delar deltagarna sina erfarenheter och får stöd med att fortsätta arbeta med strategierna. Man repeterar grunderna, reflekterar kring användbara strategier och upprättar framtidsplaner.

Material

Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Program och metoder för föräldraskapsstöd, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Nya rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn och brott, Socialstyrelsen

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: ADHD