Komet

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Komet

Komet är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn 3–11 år eller ungdomar 12–18 år. Målet är färre bråk och konflikter hemma och bättre relationer.

Målgrupp eller situation

Föräldrar som ofta hamnar i konflikt med sina barn. 

Kunskapsläge

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden. Komet 3–11 år har effekt vid utagerande, aggressivt beteende och trotssyndrom. Effekten av Komet för tonåringar är osäker.

Kompetenskrav

Utbildning och certifiering i Kometprogrammen.

Sammanfattning

Komet är ett behandlingsprogram där föräldrar får stöd i att utveckla samspelet med sina barn och minska bråk och konflikter. Genom att tillsammans med andra föräldrar diskutera till exempel skolan, lek och konflikter lär sig föräldrarna att fokusera på positiva beteeenden hos barnet. Komet finns i flera versioner, dels i gruppversion, dels via internet, iKomet, och dels för föräldrar som har behov av större individuellt stöd, Förstärkt Komet.

Genomförande

Komet i grupp leds av två gruppledare och består av föräldrar till sex barn. Gruppen träffas 11 gånger. Fokus under träffarna är att förbättra relationen och att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn. Gruppledarna lär ut ett förhållningssätt där föräldrarna ger mycket uppmärksamhet åt barnets positiva beteenden. Föräldrarna lär sig strategier för att bli tydliga och förutsägbara så att barnet lättare kan följa uppmaningar. Föräldrarna lär sig också hur de i möjligaste mån kan undvika att uppmärksamma barnets negativa beteenden då man har märkt att uppmärksamhet på ett beteende lätt gör att beteendet upprepas. I de fall barnet har allvarliga beteendeproblem lär sig föräldrarna hur de på ett lugnt sätt kan förebygga och hantera svåra situationer.

Programmet genomförs med hjälp av videoklipp, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material. Ämnen som ingår i metoden är bland annat hur man kan öka lek och umgänge, välja bort onödiga strider, använda belöningssystem och få till ett samarbete med skolan. Föräldrarna får hemuppgifter efter varje tillfälle och varje ny träff inleds med en genomgång av uppgifterna. I videoklipp får föräldrarna ta del av iscensatta vardagssituationer mellan föräldrar och barn som diskuteras och problematiseras i gruppen. I rollspelen får föräldrarna tillfälle att träna på de färdigheter och förhållningssätt de lärt sig under programmet.

Förstärkt Komet

Förstärkt Komet har samma innehåll som Komet i grupp och innehåller dessutom ilske- och stresshantering för föräldrar. Tempot är långsammare och det finns utrymme för mer stöd och individuell anpassning till föräldrarna. Förstärkt Komet innehåller 9 grupptillfällen och 9 individuella tillfällen.

Internetförmedlad Komet

Internetförmedlad Komet består av 7 avsnitt som innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen. Man arbetar med iKomet under totalt 10 veckor.

Uppföljning

Beteenden hos barn och föräldrar skattas före, under och efter avslutad Komet. Deltagarna delar sina erfarenheter och stöttas i att fortsätta arbeta med strategierna. En återträff ges ca tre månader efter avslutad Komet i syfte att stärka effekten. Man repeterar grunderna, reflekterar kring användbara strategier och upprättar framtidsplaner.

Material

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Kometprogrammet - En forskningsbaserad metod för föräldrar och lärare, Stockholms stad

Information om Komet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Komet, Socialstyrelsen

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Individ- och familjeomsorg, Kommunal hälso- och sjukvård, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Specialpedagog
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Psykosociala insatser, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår