COPE

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

COPE

COPE (The Community Parent Education Program) är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn med utagerande beteende.

Målgrupp eller situation

Föräldrar som upplever ett behov av stöd i sitt föräldraskap på grund av barnets beteendeproblematik och negativa samspelsmönster i familjen.

Kunskapsläge

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden. Av de programkomponenter som förefaller särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.

Kompetenskrav

Grundkurs och certifiering i COPE 3–12 år eller COPE tonår.

Sammanfattning

Föräldrastödsprogram i grupp som riktar sig till föräldrar som upplever ett behov av stöd i sitt föräldraskap på grund av barnets beteendeproblematik. COPE syftar till att hjälpa föräldrar att förstå sitt barn bättre och att tillämpa strategier för att förbättra samspel och minska konflikter i familjen. Föräldrarna får diskutera och tillsammans formulera strategier som de sen kan använda i samspelet med sina barn.

Genomförande

COPE syftar till att hjälpa föräldrar att förstå sitt barn bättre och att tillämpa strategier för att förbättra samspel och minska konflikter i familjen. Genom ökad förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer vill man minska risken för att barnet utvecklar allvarligare beteendeproblem på längre sikt. Programmet syftar också till att utveckla stödjande nätverk för föräldrar.

COPE är till stor del deltagarstyrt och diskussioner förs i mindre och större grupper. Det gör det möjligt för föräldrar att utbyta erfarenheter med varandra. Programmet har en en tydlig och strukturerad pedagogik där varje träff avhandlar en strategi. Föräldrarna får diskutera vanliga problemsituationer med barn, med utgångspunkt i korta filmer. Alternativa strategier övas i rollspel och hemuppgifter. Det kan handla om hur man uppmuntrar sitt barn, fördelar uppmärksamhet mellan syskon, bortser från mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner och sätter gränser. Deltagarna arbetar också med problemlösningsstrategier och användning av belöningssystem samt hur man kan få till stånd ett bra samarbete med skolan. En COPE-kurs omfattar 7 kurstillfällen om två timmar. Gruppen träffas en gång i veckan.

Uppföljning

En uppföljningsträff ges ca tre månader efter avslutad COPE i syfte att stärka effekten. Deltagarna delar sina erfarenheter och stöttas i att fortsätta arbeta med strategierna. Eventuella negativa effekter som till exempel ökad frustration och skuldkänslor för att strategierna inte fungerat eller ökade konflikter i familjen uppmärksammas.

Material

Svenska Cope Föreningen

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Community Parent Education (COPE), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Effekter av föräldrastöd – Redovisning av en nationell utvärdering, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

 

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Individ- och familjeomsorg, Familjecentral
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Specialpedagog
  • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår