Stöd i förskolan

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Stöd i förskolan

Individuellt stöd till barn i förskolan med varierande grad av svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser.

Målgrupp eller situation

Barn i förskolan som har svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser och behöver individuellt stöd, däribland barn med adhd.

Kunskapsläge

Skollagens 3:e kapitel reglerar bestämmelser för stöd till barn i förskolan.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut. Förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.

Sammanfattning

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller stöd. Barn som behöver ska få stöd utformat med hänsyn till individuella behov och förutsättningar. Stöd i förskolan utgörs av insatser som på olika sätt gör det lättare för barnet att delta i aktiviteter och lek.

Genomförande

Innan stöd till barnet sätts in bör man först se om man kan anpassa lärmiljön så att den blir mer tillgänglig för hela gruppen. Individuellt stöd syftar till att göra miljön än mer tillgänglig för det enskilda barnet.

Barn som har svårt att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser är hjälpta av

 • tydliggörande pedagogik på individnivå
 • utökat vuxenstöd i socialt samspel, övergångar och lek
 • kommunikations- och samspelsträning
 • extra stöd i färdighetsträning.

När barnet får individuellt stöd bör personalen informera och samarbeta med vårdnadshavare. Gemensamma förhållningssätt i både förskolan och hemmet ger barnet trygghet och förutsägbarhet som underlättar vardagssituationer.

De insatser eller anpassningar som ges på grupp och/eller individnivå men som är förutsättningar för att ett enskilt barn ska må bra och utvecklas i förskolan ska dokumenteras på det sätt som rektor beslutat och följas upp individuellt.

Tydliggörande pedagogik syftar till att barnet ska uppleva dagen som meningsfull, begriplig och hanterbar. Målet är att undervisningen ska förmedlas så att barnet vet svaret på följande frågor:

 • Varför ska jag göra det?
 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Med vem ska jag vara?
 • När ska jag göra det?
 • Hur ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • Vad händer sen?

För att åstadkomma ökad struktur kan man erbjuda:

 • schema över dagens aktiviteter vid barnets hylla
 • stöd att strukturera och planera, t.ex. genom arbetsordning som med bilder visar i vilken ordning barnet ska genomföra en aktivitet
 • kortare aktivitetspass och fler pauser som i arbetsordningen
 • visuellt stöd i form av t.ex. nyckelknippa med bilder på vardagsaktiviteter som kommuniceras med barnet inför och vid aktivitet
 • ett begränsat antal visuellt illustrerade val utifrån ålder och mognad
 • färgkodning av lekmaterial (samma färg på det individuella schemat som på lådan där materialet finns).

För att stödja barnet i samspel och lek kan man:

 • erbjuda ett mindre sammanhang med vuxenstöd för att delta i lek och förstå regler
 • erbjuda stöd av vuxen i socialt samspel
 • organisera t.ex. samlingar så att barnet får struktur och visuellt stöd i det som sker, hur man fördelar ordet, vad som ska hända härnäst, hur man väljer aktivitet efter samlingen, utifrån individuella förutsättningar
 • lotsa barnet genom svåra moment, som att stanna kvar i leken, inte rusa iväg utan att kamrater har förstått avsikten med det barnet vill göra, övergångar mellan aktiviteter, byte av tanke-perspektiv i pågående aktivitet.

För att förebygga och hantera problemskapande beteenden kan man:

 • lyfta fram och förstärka det barnet gör bra
 • anpassa kravnivån
 • ge tät uppmuntran och beröm
 • underlätta att följa regler
 • förutse och planera för problemsituationer: övergångssituationer, fri lek, situationer som ställer krav på specifika förmågor, t.ex. att sitta still, vara tyst
 • erbjuda specifik lugn plats för vila och återhämtning, både förebyggande och vid behov, för att minska risken för ökade stressnivåer
 • ge vuxenstöd i den omfattning som barnet behöver för att klara vardagssituationer, t.ex. vid toalettbesök, måltider mm.

Digital teknik med anpassade programvaror kan stödja inlärning och utveckling av förmågor:

 • hjälpmedel som utifrån barnets behov ökar uthållighet och förmågan att hantera sinnesintryck, t.ex. stressbollar, tangles, hörselkåpor, sittdynor, kilkudde att ligga på
 • tidshjälpmedel om barnet har svårt med tidsuppfattning eller behöver stöd för att avbryta en aktivitet.

Uppföljning

Uppföljning av individuellt stöd i förskolan ska ske enligt de rutiner som rektor beslutat avseende stöd till enskilda barn.

Uppföljning av stöd i förskolan bör göras kontinuerligt för att säkerställa att barnet

 • utvecklas mot målen i förskolan
 • fungerar bra tillsammans med kamrater
 • har en bra relation till de vuxna på förskolan
 • trivs och känner sig tryggt på förskolan.

Om de insatser som satts in inte är tillräckligt effektiva ska stödet intensifieras och anpassas ytterligare till barnets behov.

Material

LEVLA anpassnings- och kunskapsbank, Levla Lärmiljö

Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skolverket

Studiepaket NPF, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg
 • Yrkesroll: Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Ledning | Administration
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)