Stöd för vårdnadshavare och närstående

Gå till huvudsidan: Självskadebeteende

Självskadebeteende

Behandling och stöd

Stöd för vårdnadshavare och närstående

Anhörigstöd kan antingen vara en del i behandlingen för individen eller fokuserar på den närståendes egna behov.

Målgrupp eller situation

Insatserna riktar sig till anhöriga (vårdnadshavare, syskon, partners eller andra närstående) till individer som självskadar. Stöd, i de fall det efterfrågas, bör även erbjudas anhöriga/närstående till individer med självskadebeteende som valt att inte delta i behandling.

Kunskapsläge

Det finns få studier som utvärderat effekten av anhörigstöd och anhörigutbildning. En typ av anhörigstöd (Familjeband) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende, visar att närstående upplevde minskad sorg och tyngd/börda, kritik mot den anhörige samt ökade känslor av närhet och minskade känslor av kaos.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Självskadebeteende kan vara påfrestande för närstående i form av oro, rädsla och osäkerhet kring hur individen med självskadebeteende mår och hur man bäst kan hjälpa till. Anhörigstöd och utbildning kan vara hjälpsamt.

Genomförande

Anhörigstöd, anhörigutbildning eller färdighetsträning bör erbjudas anhöriga och närstående till individer med självskadebeteende oavsett om behandling mot självskadebeteende pågår eller ej.

Socialtjänsten har ansvar för anhörigstöd till närstående som har psykisk funktionsnedsättning och/eller långvarig psykisk sjukdom. Stöd kan ges exempelvis genom enskilda samtal eller samtal i grupp. Den närstående kan ges information om vilka möjligheter och villkor det finns för att få hjälp i hemmet till den självskadande individen utifrån dess eventuella funktionsvariation och behov.

Inom hälso-och sjukvården kan anhöriga och närstående erbjudas stöd som enskilda samtal eller samtal i grupp, fokus ska vara på anhörigas/närståendes behov av stöd relaterat till deras upplevelser av självskadebeteende. Det är bra att ge kunskap om självskadebeteendets funktion, känsloreglering, bekräftelse och bemötande.

Anhörigstöd kan också ges som anhörigutbildning inom ramen för Dialektisk beteendeterapi. Anhörigstödet Familjeband är utvecklat i USA och erbjuds anhöriga och närstående till personer med emotionell instabilitet. Familjeband består av 1215 träffar och syftar till att stärka anhörigas/närståendes egna färdigheter i att bemöta sin närstående på ett mer effektivt sätt. Syftet är också att etablera nätverk med andra närstående. Färdigheter som lärs ut är psykoedukation om emotionell instabilitet, färdigheter för mindfulness i relationer, färdigheter i familjemiljö, valideringsfärdigheter och problemhantering. Anhörigföreningen Borderline ger Familjeband (se “Material” nedan).

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Somatisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog
  • Typ av behandling/stöd: Familj- och närståendestöd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår