Delat beslutsfattande

Schizofreni och liknande tillstånd

Kommunikation och delaktighet

Delat beslutsfattande

En arbetsmetod för att individen, de professionella och övriga i nätverket ska ta beslut om individens vård och omsorg gemensamt.

Målgrupp eller situation

Individer med insatser från socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården som är i behov av stöd för att kunna fatta beslut i fall när det finns flera olika former av behandlingar eller stödinsatser att välja mellan. Hänsyn kan behöva tas till nedsatt kognitiv funktion och till individens egen uppfattning om sitt behov av insatser.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda delat beslutsfattande till personer med schizofreni och liknande tillstånd (prioritet 2).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Delat beslutsfattande är en metod för att tillsammans med individen arbeta mot målet att alla beslut i vård och omsorg som rör individen, ska vara gemensamma beslut dvs. att individen, de professionella samt ev. övriga i nätverket är överens. I metoden ingår att:

 • Förmedla information om alternativ
 • Tydliggöra individens egna önskemål
 • Fatta gemensamma beslut om behandling eller stödinsatser
 • Lägga upp en genomförandeplan, enligt modellen delat beslutsfattande

Se även insatsen Arbetssätt för delat beslutsfattande

Genomförande

En förutsättning för att individen ska kunna göra egna val och vara delaktig i beslut om behandlingar och stöd är att individen får - och kan ta till sig - nödvändig information. Vilka alternativ som finns och vilka fördelar och risker som är förenade med dem. Hänsyn kan behöva tas till individens kognitiva funktion (minne, förmåga att fatta beslut mm) och informationen kan behöva ges vid flera tillfällen, både skriftligt och muntligt. Se insatsen Information till individer och närstående/anhöriga. Metoden för delat beslutsfattande (shared decision making) verkar för att:

 • Förbättra individens kunskap om sin egen situation
 • Minska risken för att personen avbryter vårdkontakter och därmed risken att återfalla i sjukdom
 • Ge en ökad delaktighet och ökad användning av vissa psykosociala åtgärder jämfört med enbart sedvanlig behandling
 • Minska risken för tvångsvård

Rollen som behandlare eller stödjare

Delat beslutsfattande innebär att personalen stödjer individens egen återhämtning. I den stödjande rollen ingår att:  I de fall individen har en case manager/vård och stödsamordnare är detta en av dennes centrala arbetsuppgifter

 • Bidra med den information som patienten/brukaren behöver för att kunna fatta ett beslut. Det kan behövas klargöras hur ett beslut eventuellt kan kunna påverka andra delar i vård och stöd processen
 • Värdera patienten/brukarens kunskap lika högt som sin egen
 • Stödja individen genom hela processen
 • Involvera individens nätverk

Processen för delat beslutsfattande
Inför ett beslut om insatser, utformas stödet tillsammans med individen. Beslutsgången kan se ut så här:

 • Uppmärksamma att ett beslut behöver fattas
 • Beskriv och tydliggör de deltagande personernas roller och ansvar
 • Presentera de alternativ som finns för behandlingar och stöd
 • Informera om nytta och risker med de olika alternativen
 • Undersök individens förståelse, värderingar och förväntningar
 • Undersök om du som personal uppfattat individens information och preferenser korrekt
 • Identifiera de deltagande personernas preferenser
 • För en dialog
 • Fatta beslut som alla samtycker till
 • Planera uppföljning

Insatsen kräver vanligtvis någon form av beslutsstöd. Beslutsstöd kan vara skriftlig information om olika insatser och/eller att få träffa en person som kan berätta om en verksamhet eller visa olika hjälpmedel. Se även Information till individ och närstående/anhöriga.

Psykopedagogiska program (som t ex IMR) eller modeller för vård- och stödsamordning (Case Management, Resursgrupps ACT, Flexible- ACT), samspelar väl med arbetet för delat beslutsfattande.

SIP, Samordnad individuell plan

Om individen får insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården (och ev fler aktörer) ska en samordnad individuell plan (SIP), upprättas om det finns behov av samordning. Planen formuleras av berörda verksamheter och individ tillsammans och i de fall individen inte motsätter sig det, även i samråd med anhöriga. Planen bidrar också till att integrera insatser, och tydliggöra ansvarsfördelningen. Läs mer under SIP, Samordnad individuell plan.

Material

Att ge ordet och lämna plats, vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri, missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen).
Shared decision making, en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård (Socialstyrelsen)
Delat beslutsfattande -information till brukare, närstående och vård-/omsorgspersonal om psykossjukdomar (projektet Bättre psykosvård 2011–2014)
Att implementera delat beslutsfattande, information till chefer och politiskt ansvariga i kommun och landsting (projektet Bättre psykosvård 2011–2014)
Film- delat beslutsfattande (Uppdrag Psykisk Hälsa och PsykosR)
I-Share " Interactive Shared decisions in recovery- webbplats med instrument för att arbeta med delat beslutsfattande 
Brukarkraft, resurscentrum för brukarinflytande- webbplats

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår