Information till individ och närstående/anhöriga

Schizofreni och liknande tillstånd

Kommunikation och delaktighet

Information till individ och närstående/anhöriga

Ett bra samarbete med de närstående förbättrar individens återhämtning och kan bidra till bättre behandling och stöd.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av insatser från hälso- och  sjukvård och/eller socialtjänst.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. 

Sammanfattning

Att ge individen och dess närstående/anhöriga information, utifrån deras språkliga, känslomässiga och kognitiva förutsättningar.

 • Ta fram en strategi för hur individ och anhöriga/närstående ska informeras
 • Säkerställa att informationen ges på ett sätt som innebär att mottagarna kan ta den till sig, gärna både muntligt och skriftligt.
 • Ge individ och närstående information de har rätt till gällande tillstånd och insatser (av kurator) 
 • Följa upp informationsbehovet kontinuerligt

Genomförande

Informationen som ges ska förse individen med den kunskap som behövs för att kunna ta ställning, vara delaktig och ta tillvara sina intressen. Delaktigheten rör såväl val av behandling och insatser som delaktighet i genomförandet av behandling och insatser. Individen har, oberoende tillstånd, funktionsnedsättning eller språksvårighet laglig rätt att få information och att få den anpassad efter sina individuella förutsättningar. Rättigheten styrks i lagstiftning och uttrycks i såväl Hälso- och sjukvårdslag, Socialtjänstlag och Patientlagen.

Individen har rätt att få kunskap om:

 • Sitt hälsotillstånd
 • Vilka behandlingar, hjälpmedel och stödinsatser som finns
 • Vad som praktisk kommer att göras, när det ska göras och vad individen kan förvänta sig av vem?
 • Vad insatsen ska leda till för individen?
 • Vad som förväntas av individen själv under tiden som insatsen ges?
 • Möjliga effekter av insatsen, både negativa och positiva

Anpassa informationen efter individens förutsättningar och behov

Individens tillstånd kan innebära att hens förmåga att ta till sig, komma ihåg och bearbeta information är begränsad. Svårigheterna kan vara olika stora i olika perioder, och kan variera från ett möte till ett annat. Som stöd kan den här checklistan användas: 

 • Fråga vad individen/anhöriga vet innan du ger information
 • Ge information lite information i taget och komplettera gärna med bilder
 • Sammanfatta ofta och repetera
 • Ge gärna skriftlig information och/eller hänvisa till webbsidor, böcker, filmer
 • Sortera bort onödig information och uttala det underförstådda
 • Undvik ”småprat” och håll fokus på det som informationen gäller
 • Ge informationen på enkel svenska eller på annat språk för de som inte har svenska som sitt förstaspråk. Skriftlig information ska helst vara i Klartext eller Lättläst
 • Var uppmärksam på hur informationen tas emot och förstås. Ställ gärna frågor efter mötet och vid nästkommande möte
 • Följ upp och ge vid behov ytterligare information eller samma information igen

Informera på flera sätt

Individer med nedsatt kognitiv funktion kan ha en god verbal förmåga men ändå ha bekymmer med att tolka och komma ihåg information. För att öka förutsättningarna för förståelse kan den muntliga informationen behöva kompletteras med:  

 • Kognitivt stöd
  • Sammanfattande skriftlig information
  • Information med bilder
  • Påminnelser, t.ex. via sms eller larm i mobilen, inför möten mm

 • Psykopedagogisk utbildning

När syftet med informationen att ge fördjupad kunskap, förståelse och färdigheter, så krävs ofta en mer omfattande utbildningsinsats. Psykopedagogisk utbildning ger b.la. kunskap om sjukdomen och hur den påverkar den enskildes livssituation och relationerna inom familjen. Läs mer om Psykopedagogiska behandlingsprogram.

 • Språkligt stöd

För individer som inte har svenska som hemspråk krävs ofta extra förberedelse inför möten.  Informationen kan behöva:

 • Översättas
 • Skrivas om till lättläst svenska
  Förmedlas med hjälp av tolk  
 • Informationsbroschyrer och webbsidor

Informationsbroschyrer och hänvisning till webbsidor ger individen och närstående möjlighet att hämta in ytterligare information i sin egen takt.  

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Tandvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår