Tvångsvård - sluten

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Tvångsvård - sluten

Individen vårdas mot sin vilja inom psykiatrisk slutenvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Syftet är att få individen att frivilligt medverka till nödvändig vård och hindra individen skada andra eller sig sjäv.

Målgrupp eller situation

Individer som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård och motsätter sig denna eller att det till följd av individens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hens samtycke.

Kunskapsläge

Insatsen utförs med stöd av LPT och bedöms då vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Legitimerad läkare kan skriva ett vårdintyg. Specialist i psykiatri fattar intagningsbeslut på delegation av chefsöverläkaren i den psykiatriska verksamheten.

Sammanfattning

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, därför ska du som deltar i vården

 • vara väl insatt i verksamhetens rutiner för tvång.
 • alltid visa respekt för individen
 • lyssna och försöka förstå individens behov.
 • visa intresse för individens upplevelse av att vårdas enligt tvång genom att till exempel fråga och samtala I lugna situationer

Genomförande

Ansvarig läkare gör en bedömning av vilket behov av tillsyn som behövs.

I samband med intagningsbeslutet ska patienten ges information om;

 • Anledningen till tvångsvården, om bedömningen av hälsotillståndet och ges möjlighet att delta i planering av behandlingen.
 • Möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten med stöd av ett kostnadsfritt juridiskt ombud
 • Möjligheten att ansöka om att lämna avdelningen (permission)
 • Sin rätt till en stödperson som utses av Patientnämnden och inte arbetar på avdelningen
 • En vårdplan ska upprättas i samband med intagningen

Några saker att tänka på i samband med tvångsvård;

 • Har individen förstått informationen? Finns behov av skriftlig information?
 • Finns det behov av tolk?
 • Ge stöd att  kontakta anhöriga/närstående
 • Genomför ett ankomstsamtal så snart det bedöms lämpligt
 • Efterfråga vad hen önskar få hjälp och stöd med under vårdtiden
 • Genomför en säkerhetskontroll och förklara anledningen till denna
 • Gå igenom avdelningens rutiner och varför de finns

Under vårdtiden ska följande göras kontinuerligt

 • Bedöm individens behov av information kring anledning till tvångsvården och vad tvångsvården innebär
 • Ompröva kontinuerligt om tvångsvård fortfarande behövs
 • Erbjud stödjande samtal
 • Ge individen möjlighet att ge synpunkter på och samtala om sina upplevelser av att vara utsatt för tvångsvård
 • Fråga om individen önskar hjälp att fylla i en överklagan om tvångsvård
 • Fråga om individen önskar hjälp att få kontakt med en stödperson
 • Fråga om individen önskar hjälp att kontakta anhöriga/närstående
 • Genomför skattning av risk för aggressivt och våldsamt beteende, se insats Förebygga och hantera hot och våld 
 • Arbeta aktivt för att individen ska kunna vara delaktig i vården. Det finns olika sätt att göra detta, se metoden Delat beslutsfattande. Du kan även läsa om verktyget Individuell samarbetsplan (ISP) nedan.  

Individuell samarbetsplan (ISP)

ISP är ett verktyg som kan vara ett bra sätt att ge patienterna ett större inflytande över sin vård och minska tvång. Verktyget består av Utvärdering av psykiatrisk sjukhusvård och två ISP-planer; Handlingsplan vid Tidiga tecken och Delaktighet vid psykiatrisk sjukhusvård. ISP kan erbjudas alla patienter som vårdas i psykiatrin oavsett om de har erfarenhet av tvångsvård eller inte. Läs mer under material

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Svår