Tvångsvård - öppen

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Tvångsvård - öppen

Individen vårdas inom psykiatrisk öppenvård, mot sin vilja, genom exempelvis att ta ordinerade läkemedel eller regelbundna möten. Vården syftar till att individen frivilligt ska medverka i nödvändig vård.

Målgrupp eller situation

Individer som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, där särskilda villkor behövs för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård som individen motsätter sig. Exempelvis individer som vårdats enligt tvång i slutenvården under en längre period och där den frivilliga vården inte bedöms vara tillräcklig för att hindra individen från att återinsjukna i allvarlig sjukdom, till exempel individer som avbryter sin medicinering snabbt.

Kunskapsläge

Insatsen utförs med stöd i LPT och bedöms då vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Specialist i psykiatri ansvarar, på delegation av chefsöverläkaren, för vården.

Sammanfattning

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård,

 • Visa alltid respekt för individen
 • Lyssna till och försök förstå individens behov.
 • Fråga om och visa intresse för individens upplevelse av att vårdas enligt tvång.

Genomförande

Tvångsvård i öppenvården förutsätter ofta ett nära samarbete mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.Kommunen har ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen och LSS men får inte vårda enligt tvång. Insatser av socialnämnden till exempel i form av särskilt boende förutsätter att den enskilde är tillräckligt motiverad och själv ansöker om sådana insatser.

 • Chefsöverläkaren gör en ansökan till förvaltningsrätten som beslutar om vården och hur länge den får pågå.
 • En samordnad individuell plan ska upprättas och bifogas ansökan. Ofta krävs ett nära samarbete mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
 • Läkaren och individen ska ha kommit överens om insatserna som står i SIP där det ska framgå:
  • vilka behov patienten har av insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten
  • vilka enheter som ansvarar för de insatser som planeras
  • vilka beslut som kommunen har fattat för att tillgodose patientens behov.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Svår