Sysselsättning, daglig aktivitet utanför hemmet

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Sysselsättning, daglig aktivitet utanför hemmet

Utifrån biståndsbeslut erbjuds en anpassad daglig aktivitet utanför hemmet till individer som inte kan eller vill arbeta eller studera. Syftet är att förhindra isolering genom aktiviteter och social samvaro.

Sammanfattning

Att, utifrån biståndsbeslutet, tillsammans med individen:

 • Undersöka vilka dagliga aktiviteter utanför hemmet som finns tillgängliga och kan vara aktuella
 • Ta fram en strategi för hur stödet ska utformas
 • Etablera och stödja individen att bibehålla en daglig aktivitet utanför hemmet
 • Gemensamt följa upp insatsen kontinuerligt

Genomförande

Insatsen utformas tillsammans med individen, som själv får komma med förslag och önskemål. Vad skulle hen helst vilja göra? Vilket stöd behöver individen för att kunna delta i en daglig aktivitet utanför hemmet? Insatsens syfte är i första hand att öka individens livskvalitet och bidra till återhämtning. Målet med sysselsättningsstödet är inte alltid att personen ska komma ut på arbetsmarknaden, däremot kan åtgärden på sikt ge större möjlighet till ett arbete. Många individers tillstånd och mående varierar över tid, vilket innebär att stödet också kan behöva anpassas. En individ bör ges möjlighet att pendla mellan kravlös social samvaro, meningsfull sysselsättning, och stöd till arbete eller studier enligt IPS.

Daglig aktivitet utanför hemmet

Daglig aktivitet innebär att få möjlighet till social samvaro, utan prestationskrav. I sysselsättningsverksamheten kan kognitivt, stöd, färdighetsträning och motiverande stöd ingå. Aktiviteten kan bestå av att gå en kurs via ett studieförbund eller delta i någon form av volontär verksamhet i samhället. Kommuner och andra aktörer kan också erbjuda social samvaro och aktiviteter i någon form av:

 • Aktivitetshus

Aktivitetshus har olika inriktningar och kan både erbjuda kravlös social samvaro och arbetsträning i ett tryggt sammanhang. Många har öppna verksamheter där besökarna är välkomna att göra det de har lust med. Det kan till exempel vara att baka, sy eller måla. På en del håll i landet finns det också Fontänhus.

 • Fontänhus

Fontänhusen är en medlemsdriven verksamhet, deltagandet är frivilligt och var och en bidrar efter egen förmåga till driften av huset: lagar mat, städar, renoverar, hanterar post, uppdaterar hemsidan, bokför mm. Fontänhusens modell är psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för att stödja individens återhämtning. Syftet är att bryta isolering, strukturera dagen, utföra meningsfulla uppgifter och ingå i en gemenskap. Fontänhusen har också ett program för att stödja återgång till arbetsmarknaden och studier.

 • Stöd till arbete eller studier enligt IPS-modellen

Om en individ med daglig aktivitet utanför hemmet uttrycker att hen vill och kan arbeta eller studera bör hen erbjudas stöd enligt IPS-modellen. Stödet kan erbjudas utan att det först har gjorts en bedömning av arbetsförmågan. Läs mer om Stöd till arbete enligt IPS-modellen.

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår