Individanpassat stöd till arbete enligt IPS

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Individanpassat stöd till arbete enligt IPS

Stöd till arbete enligt metoden Individual placement and support (IPS) erbjuds dem som uttrycker vilja att arbeta eller studera.

Målgrupp eller situation

Individer med schizofreni och liknande tillstånd som vill arbeta och  är i behov av stöd för att ta sig in på eller behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda individanpassat stöd till arbete till personer med schizofreni och liknande tillstånd och ingen eller svag anknytning till arbetsmarknaden (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

IPS är specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering för individer med psykisk sjukdom. IPS innebär att utifrån individens erfarenheter, behov och önskemål tillsammans:

 • Lägga upp en planering för hur stödet ska utformas
 • Fortlöpande genomföra aktiviteter, exempelvis söka jobb
 • Stötta individen att successivt ta mer eget ansvar
 • Undersöka vilket stöd individen behöver på arbetsplatsen efter anställning
 • Gemensamt följa upp insatsen kontinuerligt

Genomförande

IPS kan organiseras och utföras i både Hälso-sjukvårdens som kommunens regi. Oavsett utförare är samverkan och samarbete centralt i metoden. Psykiatrisk kompetens behövs liksom myndighetssamverkan, samverkan med övriga stödinsatser samt närstående, arbetsgivare, lärosäten med flera. Eftersom IPS kan organiseras olika gör att det i  vissa kommuner krävs biståndsbeslut och i andra inte. Någon bedömning kring nuvarande eller framtida arbetsförmåga ska dock inte göras enligt metoden utan individens motivation och vilja är det som styr hur insatsen utformas. Målsättningen  är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden utifrån individens egna val och preferenser. Till skillnad från andra insatser för arbetsrehabilitering görs ingen initial bedömning av arbetsförmågan och arbetsträning - man börjar prata och söka jobb omgående. Den personal som arbetar enligt IPS kallas ofta för arbetsspecialist. För att insatsen ska ge förväntad effekt ska hög programtrohet eftersträvas.

 IPS bygger på följande principer:

 • Vanligt arbete är målet.
 • Lämpligheten baseras på individens vilja att arbeta och ingen som vill delta ska exkluderas.
 • Individens preferenser, intressen, val och önskemål styr processen.
 • IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet.
 • Arbetssökandet inleds tidigt.
 • Insatsen är individuellt behovsbaserad och inte begränsad i tid.
 • Konsultation i ekonomi och försörjning ska erbjudas i ett tidigt skede.
 • Arbetsspecialisten arbetar systematiskt med relation till företag och arbetsgivare.

Stödet anpassas efter individens önskemål och behov och syftar till att individen kan påbörja en praktik eller anställning på den reguljära arbetsmarknaden eller börja studera. Arbetsspecialisten stöttar individen i att behålla arbetet, praktiken eller studieplatsen, genom uppföljning på plats, men också utanför arbetsplatsen. Vid behov ges stöd att byta till annan plats för att uppnå en över tid hållbar anställning eller studieplanering.

Individer med psykisk funktionsnedsättning kan kämpa med symtom som är ihållande eller som fluktuerar över tid. Därför pågår stödet och uppbackningen så länge det behövs. Det finns inga deadlines, insatserna avslutas inte efter en viss tid utan först när individerna så önskar. Inom vissa verksamheter är insatsen kopplad till om individen har ett aktuellt vårdtillfälle.

Exempel på färdigheter som tränas är att kunna ta sig till och från arbetet på egen hand, att kunna utföra arbetsuppgifter utan instruktion och coachning, att kunna umgås med arbetskamrater på rasterna och att kunna ta emot kritik från arbetsledaren. Målet är att individen ska bli så självständig som möjligt i rollen som arbetstagare, samtidigt som arbetsspecialisten finns med i bakgrunden som stöttepelare och trygghetsfaktor så länge det behövs.

Insatserna i IPS är samordnade med den psykiatriska behandlingen samt med övriga stöd och behandlingsinsatser vilket innebär att all personal ska stödja den arbetssökandes mål i arbetslivet. Arbetsspecialistens roll är att samordna stödet från myndigheterna (hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun) samt individens övriga nätverk. Individens närstående kan ofta spela en viktig roll. Centralt i arbetet med IPS är också ett nära samarbete med arbetsgivare, skolor, universitet och studieförbund med flera för att rekrytera arbetsplatser, erbjuda stöd till arbetsgivare, samt hitta och praktik- och studieplatser. Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar stödstruktur kring individen.

Stöd till studier integreras ibland som en del av IPS. Individen kan välja att ha utbildning som mål. SEd syftar till att öka möjligheten att välja, nå och genomföra utbildning. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av SEd även om den internationella litteraturen pekar på verklig effekt. Modellen genomsyras av att det inte finns misslyckanden. Stödet är inte tidsbegränsat och innebär bland annat att hjälpa individen att:

 • formulera ett studiemål, välja skola/program och ansöka till utbildningen
 • se över ekonomi, ev ansöka om studielån
 • upprätta en plan för stödet och vid behov göra anpassningar i studiemiljön
 • hitta strategier för att upprätthålla studiedisciplin och motivation
 • hantera relationer till lärare och studiekamrater

Material

Kunskapsunderlag om Supported Education, Socialstyrelsen 

Svenska föreningen Supported Employment

Uppföljning

En naturlig del av IPS är att kontinuerligt utvärdera individens erfarenheter och upplevelser och på ett medvetet och aktivt sätt ta lärdom och använder sig av dessa.          

Varje verksamhet som bedriver IPS har till uppgift att kontinuerligt utvärdera den egna verksamhetens programtrohet och arbeta med förbättringar.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår