Psykopedagogisk utbildning

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Psykopedagogisk utbildning

Utbildning av individen och anhöriga om sjukdomen, behandlingar, återfallsprevention och stödinsatser. Syftet är att hjälpa individens utvecklingar av egna strategier för att hantera sitt tillstånd.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av information och kunskap om sitt tillstånd, behandlingsformer och möjlighet till återhämtning för att kunna vara delaktig i beslut rörande sin behandling och livssituation. Insatsen är angelägen för individer vars symtom och psykiska funktionsnedsättningar försvårar möjligheten att tillgodogöra sig information och kunskap.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni och liknande tillstånd (prioritet 2).

Kompetenskrav

Inga formella kompetenskrav finns. Behandlaren bör ha erfarenhet av att möta personer med svår psykisk sjukdom och deras närstående samt ha vana att leda samtal i grupp. Att ha basala kunskaper inom de områden som utbildningen berör är nödvändigt. Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att, utifrån individens förutsättningar och behov:

 • Utforma en strategi för hur den psykopedagogiska utbildningen ska genomföras
 • Planera för en psykopedagogisk utbildning som kombinerar motiverande-, pedagogiska- och inlärningspsykologiska strategier
 • Involvera anhöriga/närstående i de fall det är lämpligt
 • Om individen inte själv vill eller kan delta, erbjuda de anhöriga utbildning
 • Genomföra den psykopedagogiska utbildningen

Om ungdom/barn ska insatsen anpassas efter ålder/mognadsgrad och alltid genomföras tillsammans med familj/vårdnadshavare.

Genomförande

Psykopedagogisk utbildning skiljer sig från det vi i dagligt tal benämner som att ”ge information”. Psykopedagogisk utbildning handlar om mer än att bara förse en person med information. Utbildningen pågår över en längre tid, den har ett genomtänkt och pedagogiskt upplägg och anpassas efter personens förmåga och behov. Målet med Psykopedagogisk utbildning är att den ökade kunskapen ska leda till att sjukdomen bli mer begriplig och hanterbar, både för den som drabbats och för de närstående, och förhoppningsvis öka personens känsla av egenmakt och hopp.

Hur och när
Psykopedagogisk utbildning bör erbjudas alla personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och deras anhöriga. För personer som inte har kontakt med anhöriga eller inte vill involvera anhöriga ska psykopedagogisk utbildning erbjudas enskilt. Om individen inte själv vill eller kan medverka kan insatsen erbjudas till de närstående/anhöriga. För nyinsjuknande är det extra viktigt att utbildning ges så tidigt som möjligt eftersom oron är stor och frågorna många. Om möjligt kan utbildning inledas redan vid eventuell kris eller inläggning för heldygnsvård. Om så sker kan det vara lämpligt att repetera utbildningen vid ett senare tillfälle när symtom och stress har minskat.

Upplägg och material
Antalet sessioner i en Psykopedagogisk utbildning är av betydelse för hur kvarstående effekten blir. Studier visar att utbildningen bör pågå ca 3-12 månader för en långvarig effekt. Studier visar också att insatsen behöver upprepas.  Psykopedagogisk utbildning kan ges till enskilda familjer men även för större grupper. Utbildningar för större grupper brukar bestå av ett antal föreläsningstillfällen med efterföljande gruppdiskussioner. Ibland ges dessa utbildningar till de drabbade och närstående gemensamt, ibland bara till de drabbade och ibland bara till de närstående.

Exempel på innehåll i en psykopedagogisk utbildning:

 • Vad är schizofreni? Historik, orsaker, stress och sårbarhet, symtom, kognitiva funktioner och sjukdomsförlopp
 • Medicinsk behandling, fördelar och nackdelar
 • Andra behandlingsformer, psykologiska, psykosociala, hjälpmedel
 • Återfallsprevention, tidiga tecken, krisplan
 • Lagstiftning, HSL, SoL, LSS, LPT, ÖPT, sekretess, journal
 • Övriga aktörer, primärvård, kommunpsykiatri, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, god man och förvaltarskap
 • Brukarorganisationer
 • Närståendes situation

Pedagogiken utgår från att sessionerna är interaktiva och har en samtalande karaktär. Förslagsvis varvas generell information/fakta med diskussioner om deltagarnas egna erfarenheter; vad känner jag igen, vad känner jag inte igen, vad innebär den här nya kunskapen för mig, vad vill jag veta mer om osv. Utbildaren ställer frågor för att engagera deltagarna och för att försäkra sig om att informationen har uppfattats rätt.

Det finns ingen undervisningsmanual eller specifikt material för Psykopedagogisk utbildning. Ett alternativ är att förbereda genom att skriva ett eget material. Det är idag lätt att finna fakta och information som kan presenteras i förenklad form på t.ex. powerpointbilder eller i utskrifter. Eftersom psykopedagogisk utbildning bedrivs i många verksamheter finns också möjlighet att efterfråga material som andra har tagit fram. Ett annat sätt är att låta diskussionerna utgå från valda avsnitt ur lämplig litteratur.

Uppföljning

Socialstyrelsens indikator
PsykosR Psykopedagogisk utbildning
Patientregistret

Material

Patient- och närståendeutbildning- material att ladda ner - bildspel, handledning och informationsmaterial (PsykosR - utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni) 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykologisk behandling, Familj- och närståendestöd
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår