NECT-metoden

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

NECT-metoden

Metod för att minska och handskas med självstigmatisering och förhindra försämring.

Målgrupp eller situation

Individer vars självstigma är ett hinder för återhämtning och framtidstro.  

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda NECT-metoden till personer med schizofreni och liknande tillstånd för att minska självstigmatisering (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) kallas i Sverige ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Det är en utbildning som ges i grupp vid tjugo tillfällen och innehåller olika delar som till exempel psykopedagogik och egna uppgifter.

Genomförande

Självstigma är till exempel när man uppfattar fördomar om psykisk ohälsa som sanningar som stämmer in på en själv. Det kan vara fördomar som att den med psykisk ohälsa inte kan bli bättre, inte kan arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Utbildningen består av tjugo gruppmöten och innehåller:

 • information om självstigma
 • psykopedagogik
 • kognitiv omstrukturering, att tänka om sig själv på ett nytt sätt
 • redskap att utveckla och omformulera sin personliga historia.
 • Orientering och introduktion
  • Psykopedagogisk undervisning om stigma, självstigma, myter och fakta om psykisk ohälsa.
 • För- och nackdelar
  • För- och nackdelar med att berätta för andra om att man är drabbad av psykisk ohälsa.
 • Kognitiv omstrukturering, att tänka om sig själv på ett nytt sätt
  • Utbildning i hur egna tankar och känslor påverkar hur man ser på sig själv och sin tillvaro. Hur dessa tankar och känslor påverkar ens beteende och hur man kan man förändra negativa tankar och känslor, till exempel genom positivt självprat och alternativa tankesätt.
 • Att utveckla sin personliga historia
  • Deltagarna skriver ned sin historia, med upplevelser, tankar och känslor och läser sedan upp den för övriga deltagare. Att formulera sin historia kan skapa en ökad förståelse och en större kontroll över den egna situationen.
 • Sammanfattning och avslutning
  • NECT avslutas med en till två sessioner för att sammanfatta utbildningen.

Uppföljning

Insatsen följs upp i samtal med vård- och stödsamordnaren. Instrument finns för att mäta självstigma SSMIS-SF (Self-stigma of mental illness scale-short form).

Material

NECT-material, arbetsböcker för gruppledare och deltagare, utbildningsmaterial för att utbilda gruppledare i NECT, NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen (NAG) Schizofreni

Om NECT-metoden, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Nationella riktlinjer Prio 3 i nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen, 2018

 

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Dietist, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog
 • Typ av behandling/stöd: Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår