NECT-metoden, för minskad självstigmatisering

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

NECT-metoden, för minskad självstigmatisering

En metod för att minska och handskas med självstigmatisering och förhindra försämring.

Målgrupp eller situation

Individer vars självstigma är ett hinder för återhämtning och framtidstro.  

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda NECT-metoden till personer med schizofreni och liknande tillstånd för att minska självstigmatisering (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

 • Erbjuda individen utbildning, enligt NECT-metoden
 • Ta fram en plan för hur och när utbildningen ska genomföras

Genomförande

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) kallas i Sverige ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Självstigma kan till exempel innebära att en individ har börjat uppfatta fördomar om psykisk ohälsa som sanningar som stämmer in på honom eller henne. Exempelvis att en person med psykisk ohälsa inte kan bli bättre, inte kan arbeta eller uppleva en meningsfull tillvaro.

Utbildning enligt NECT-metoden

Utbildningen består av 20 gruppmöten och innehåller:

 • Kunskaper om självstigma
 • Psykopedagogik
 • Kognitiv omstrukturering/att tänka om sig själv på ett nytt sätt
 • Redskap att utveckla och omformulera sin personliga historia

Utbildningens upplägg

NECT-utbildningen är uppdelad i fem moment:

 • Orientering och introduktion
  Psykopedagogisk undervisning om stigma, självstigma, myter och fakta om psykisk ohälsa.
 • För- och nackdelar med att berätta för andra om att man är drabbad av psykisk ohälsa
 • Kognitiv omstrukturering/att tänka om sig själv på ett nytt sätt
  Utbildning i hur egna tankar och känslor påverkar hur man ser på sig själv och sin tillvaro. Hur dessa tankar och känslor påverkar ens beteende och hur man kan man förändra negativa tankar och känslor, t ex genom positivt självprat och alternativa tankesätt.
 • Att utveckla sin personliga historia
  Deltagarna skriver ned sin historia, med upplevelser, tankar och känslor och läser sedan upp den för övriga deltagare. Att formulera sin historia kan skapa en ökad förståelse och en större kontroll över den egna situationen.  
 • Sammanfattning och avslutning
  NECT avslutas med en till två sessioner för att sammanfatta utbildningen.

Uppföljning

Instrument för att mäta självstigma SSMIS-SF (Self-stigma of mental illness scale-short form).

Material

NECT material att ladda ner - arbetsböcker för gruppledare och deltagare samt ett utbildningsmaterial för att utbilda gruppledare i NECT (PsykosR - utgivet av NPO (nationellt programområde) – Psykisk Hälsa och den Nationella arbetsgruppen schizofreni (NAG – Schizofreni)

Om NECT-metoden (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)

Om NECT- innehåll, utbildning och implementering (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår