Anmälan enligt 6 § LVM

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

Anmälan enligt 6 § LVM

När läkare och vissa myndigheter har skyldighet att anmäla vuxen individs missbruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika.

Målgrupp eller situation

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med individer med missbruk (skadligt bruk) eller beroende av alkohol och/eller narkotika samt läkare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag.

Kunskapsläge

Anmälan enligt 6 § LVM styrs av  offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kompetenskrav

Läkare. 

Personal inom vissa myndigheter enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Läkare samt personal inom vissa myndigheter har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt LVM. Läkare har bara skyldighet att lämna uppgifter till socialtjänsten angående den som kan antas vara i behov av vård enligt LVM om förutsättningarna för anmälningsskyldighet är uppfyllda, i annat fall gäller sekretess. Om läkaren bedömer att tillfredsställande vård kan ges inom hälso- och sjukvården så behöver hen inte  lämna uppgifter till socialtjänsten.

Personer som inte omfattas av anmälningsskyldighet kan lämna information till socialtjänsten om de är oroliga för individens missbruk eller beroende och de tror att hen behöver hjälp. Det gäller alkohol, droger samt missbruk eller beroende av spel. Se text oro för vuxen person med skadligt bruk (missbruk) och beroende.

När det gäller oro för barn och unga, se text orosanmälan gällande barn och ungdomar.

Genomförande

Anmälan enligt 6 § LVM bör göras skriftligt. Muntliga anmälningar kan göras vid akuta lägen, men bör då kompletteras skriftligt i efterhand. Anmälan ska skickas till socialtjänsten i den kommun där personen är folkbokförd.

Det kan finnas lokala rutiner eller överenskommelser mellan kommuner och regioner som tar upp frågor om hur anmälan enligt LVM ska göras.

Läkare

Alla läkare inom hälso- och sjukvården har skyldighet att genast göra LVM-anmälan till socialnämnden, om läkaren i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som:

 • kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVM och
 • läkaren bedömer att den enskilde inte kan beredas tillfredsställande vård eller behandling inom hälso- och sjukvården. 

Anmälningsskyldigheten gäller alla läkare inom hälso- och sjukvården, såväl i offentlig som i privat tjänst.

Övrig hälso- och sjukvårdspersonal

För övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård gäller inte denna anmälningsskyldighet och utgångspunkten är alltid behov av samtycke från personer som fyllt 18 år för att ta kontakt med socialtjänst.

I vissa fall kan denna sekretess brytas, om det behövs för att ge en individ med missbruk vård och behandling. Det måste dock handla om ett fortgående missbruk/skadligt bruk som är allvarligt men där inte alla förutsättningar för vård enligt LVM behöver vara uppfyllda.

Vissa myndigheter har anmälningsskyldighet om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt LVM. Anmälningsskyldigheten omfattar både statliga och kommunala myndigheter, men skyldigheten gäller enbart sådana myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med personer med missbruk. Som exempel på anmälningsskyldiga myndigheter kan nämnas socialnämnden i en annan kommun, Kriminalvården, SIS, Försäkringskassan och Polismyndigheten.

I vissa fall kan sekretess brytas. Det måste dock handla om ett fortgående missbruk/skadligt bruk som är allvarligt men där inte alla förutsättningar för vård enligt LVM behöver vara uppfyllda.

Anmälningsskyldighet föreligger bara om den enskilde kan antas vara i behov av omhändertagande eller vård enligt LVM. Förutsättningar för vården finns i 4 § LVM:

 1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk 
 2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och
 3. han eller hon till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
Fortgående missbruk

Bedömning kring vad som utgör fortgående missbruk är beroende på vilken substans, mängd och intagningssätt som är aktuell. För exempelvis alkohol krävs oftast en viss varaktighet över tid. Beträffande mängd alkohol så beror det på omständigheterna i det enskilda fallet. Dagligt eller så gott som dagligt intag av narkotika eller injektionsmissbruk bör bedömas som fortgående missbruk.

Behov av vård

Tvångsvård enligt LVM kan bara beslutas om individen är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Individen ska ha ett skadligt bruk (missbruk) eller beroende av allvarlig karaktär som kräver snabba och kraftfulla insatser för att bryta en ogynnsam utveckling. Det behöver dock inte föreligga ett akut behov av avgiftning, utan det kan vara fråga om andra behov av vård. 

Vårdbehovet kan inte tillgodoses på annat sätt

En av förutsättningarna för vård enligt LVM är att möjligheten att tillgodose behovet av vård på annat sätt är uttömd. Vård i andra former är exempelvis enligt SoL, inom hälso- och sjukvården eller genom annan tvångsvård än LVM. Om den enskildes vårdbehov kan tillgodoses genom LPT eller LVU, har dessa lagar företräde framför LVM. Alla möjligheter till insatser i samförstånd med individen ska övervägas och visa sig otillräckliga innan vård med stöd av LVM är aktuellt. Andra vårdinsatser behöver dock inte alltid ha prövats och misslyckats, i vissa situationer kan andra vårdinsatser inte avvaktas utifrån risk för individens liv och hälsa. 

Utsätta sin hälsa för allvarlig fara

Med hälsa menas både den fysiska och/eller psykiska hälsan. Hälsorisken kan vara både medicinskt påvisbar och/eller på annat sätt där individen till följd av missbruket försummar sin hälsa eller utsätter sig för allvarliga risker. Exempelvis om individen råkat eller riskerar råka hamna i en nödsituation där hälsan är hotad.

Risk att förstöra sitt liv

Detta kriterium brukar kallas för den sociala indikationen och handlar exempelvis om att individen riskerar att hamna i ett socialt utanförskap till följd av missbruket, att det dominerar livsföringen och att individen inte längre kan upprätthålla normala sociala relationer. För yngre personer kan inte alltid medicinska skadeverkningar konstateras, men risk att förstöra sitt liv kan föreligga oavsett personens ålder och bedöms utifrån en helhetsbedömning av individens personliga förhållanden. Det ska dock vara fråga om en utomordentligt allvarlig situation med sociala skadeverkningar och som äventyrar levnadsförhållandena i övrigt. 

Befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

Med skada menas både fysisk och psykisk skada. Om kriterierna för vård enligt LPT är uppfyllda så bör vården beredas med stöd av den lagen istället. Vid risk för självskada eller suicid är det därför viktigt att läkare kopplas in för bedömning. Se text strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk 

Med närstående menas främst nära anhöriga (partner, barn, föräldrar, syskon) även om de inte bor tillsammans med individen. Ett ofött barn räknas inte som närstående vid tillämpning av LVM, men andra kriterier kan vara uppfyllda. Se text Graviditet .

Se tvångsvård LVM genomförande för vad läkarintyg enligt 9 § bör innehålla

Information

Information om och hur individen till följd av fortgående missbruk kan befaras skada sig själv eller någon närstående.

Behov av vård

På vilket sätt det har framgått att individen har ett pågående missbruk som kräver vård (beskriv det pågående missbruket kopplat till vårdbehov).Beskriv vilken vård som har erbjudits i hälso- och sjukvården och varför den inte bedöms som tillräcklig.

Kort bakgrund

Till exempel hur länge man har haft kännedom om individen och vilken vård hen har fått tidigare (om anmälan görs av läkare). 

Aktuell situation

Vad det är som gör att man vill anmäla just nu, till exempel sviktande hälsa, flera överdoser, ändrat beteende.

Bedömning

Till exempel att individen riskerar sitt liv, sin fysiska och psykiska hälsa och hur det är kopplat till missbruket/skadliga bruket

Anmälan ska skickas till socialtjänsten i den kommun där personen är folkbokförd och bör även innehålla individens person- och kontaktuppgifter samt eventuellt behov av tolk. Det bör även framgå kontaktuppgifter till den som anmäler.

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en så kallad förhandsbedömning. Detta innebär att socialtjänsten gör en bedömning om en utredning ska inledas eller inte utifrån inkomna uppgifter i anmälan, tidigare kännedom eller genom kontakt med personen som anmälan avser. Den som anmäler saknar möjlighet till återkoppling om det inte sker inom ramen för samverkan, till exempel genom SIP eller med samtycke från individen.

Se texten tvångsvård LVM genomförande. 

25 kap, 12 §

Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne

 1. inte har fyllt arton år,
 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
 3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

26 kap, 9 § 

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne

 1. inte har fyllt arton år,
 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
 3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

Lag (2013:406)

6 §

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag. Detta skall dock inte gälla myndigheter inom hälso- och sjukvården i vidare mån än som följer av andra stycket.

En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om han eller hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 § eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller behandling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. 

Lag (2005:467)

Uppföljning

Alla verksamheter där man har anmälningsskyldighet bör ha rutiner för hur anmälan görs och de bör följas upp regelbundet, till exempel vid arbetsplatsträffar (APT). Myndigheter som omfattas av anmälningsskyldigheten är till exempel Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården.

Den som anmäler saknar möjlighet till återkoppling om det inte sker inom ramen för samverkan, till exempel genom SIP eller med samtycke från individen.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Svår
 • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol