Graviditet

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

Graviditet

Socialtjänsten ska ta reda på vilket stöd en gravid kvinna med samtidigt missbruk eller beroende behöver för att barnet ska få en så stabil situation som möjligt och födas utan skador.

Målgrupp eller situation

Gravida kvinnor med riskbruk, missbruk eller beroende, och i vissa fall deras partner.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens skrivelse Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

En gravid kvinna med riskbruk eller samtidigt skadligt bruk(missbruk) och beroende i kontakt med socialtjänsten ska i första hand motiveras till och få stöd till kontakt med mödrahälsovården alternativt erbjudas stöd i kontakt med kvinnoklinik om hon vill avsluta graviditeten.

Vid skadligt bruk(missbruk) och beroende är det socialtjänstens uppgift att

 • ta reda på vilken typ av hjälp och behandling som kvinnan bör erbjudas, till exempel i öppenvård eller placering på HVB-hem
 • motivera till stöd från socialtjänsten och/eller HVB om det finns osäkerhet om föräldraförmågan
 • fråga efter en eventuell partners behov och ha en dialog om kvinnans boendesituation
 • undersöka om det finns ett behov av skydd för kvinnan och barnet
 • undersöka om det finns skäl för att omhänderta kvinnan enligt LVM
 • ta ställning till om spädbarnet behöver omhändertas enligt LVU.

Genomförande

Socialtjänsten har ett stort ansvar att arbeta uppsökande och försöka nå den som är gravid och har ett missbruk, så snart det har kommit till socialtjänstens kännedom. När det kommer till att motivera till att ta emot stöd är tidig intern samverkan mellan socialtjänstens vuxenenhet och barn- och ungdomsenhet central.

Riskbruk av alkohol under graviditet hanteras generellt inom mödrahälsovården, men det är alltid bra att ställa frågan även inom socialtjänsten.

Om kvinnan är aktuell inom socialtjänsten av annan anledning än missbruk och beroende, men det kommer till socialtjänstens kännedom, motivera och stötta då till kontakt med vuxenverksamhet så att kvinnan så snart som möjligt kan få information om vilka insatser för det skadliga bruket (missbruket) som kan erbjudas. De flesta gravida kvinnor är mycket motiverade till att ta emot hjälp och stöd under graviditeten för att föda ett friskt barn och inte minst för att behålla det.

Om kvinnan avser att behålla barnet, erbjud kvinnan stöd och behandling i öppenvård eller på HVB-hem (hem för vård eller boende). Om kvinnan accepterar vård gör man en planering tillsammans för hur stödet ska se ut och vilket innehåll behandlingen ska ha. Drogtester kan vara ett viktigt stöd i drogfriheten. Motivera till ansökan om stöd i föräldraskapet hos socialtjänstens verksamhet för barn och unga. Då finns också möjlighet att planera en eventuell föräldra-barnplacering på HVB om det tidigt finns osäkerhet kring föräldraförmågan.

Fråga om det finns en partner och om hen behöver stöd och behandling, i första hand om det finns en relation och man vill ha en gemensam framtid.

Ha en dialog kring boendesituation och behov av stöd i att hitta godtagbar bostad.

Om kvinnan har ett känt aktivt skadligt bruk (missbruk) och beroende, motivera till och stötta drogfrihet snarast och till medicinsk avgiftning via hälso- och sjukvården vid behov. Syftet är att kvinnan med klart huvud ska kunna fatta bra beslut angående kommande föräldraskap.

Om kvinnan tackar nej till insatser och förnekar ett känt aktivt skadligt bruk (missbruk) eller beroende, måste man ta ställning till om hon bör tvångsomhändertas med stöd av LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Graviditet och ett skadligt bruk (missbruk) eller beroende är i sig inte tillräckligt skäl för tvångsvård, utan det är digniteten i det skadliga bruket (missbruket) eller beroendet som är avgörande. Man måste bedöma om kvinnans skadliga bruk (missbruk) eller beroende är så allvarligt så hon hade omhändertagits även om hon inte var gravid. I vissa fall har man argumenterat att kvinnan inte fullt ut förstått riskerna och konsekvenserna för det kommande barnet om hon fortsätter sitt skadliga bruk (missbruk). Då har det handlat om att kvinnan utsätter sin egen psykiska hälsa för fara, även om kriterierna i övrigt inte är uppfyllda. Rättspraxis är inte tydlig utan varje fall måste prövas.

Observera att vid LVM-vård ska kriterierna för LVM vara uppfyllda för kvinnan, fostret räknas inte som en egen individ.

Våld i nära relationer och behov av skydd

Ställ frågor om våld i nära relation. Kvinnor med skadligt bruk (missbruk) och beroende är ofta utsatta för våld och det förekommer att våld mot kvinnor startar eller eskalerar under graviditeten. Kvinnan kan vara i behov av skydd både under graviditeten och efter tillsammans med barnet. Det gäller även samkönade par.

Omhänderta barnet enligt LVU

Om man kan anta att kvinnan inte har förmåga att ta hand om sitt barn behöver man ge barnet skydd. I sådana fall behöver socialtjänsten ta ställning till och planera för ett omedelbart omhändertagande enligt LVU redan på BB. Det kan till exempel vara när kvinnan missbrukar aktivt under hela graviditeten och håller sig undan på olika sätt eller mixtrar med drogtester. I vissa fall har socialtjänsten kännedom om kvinnan och hennes förmåga sedan tidigare.

Gravida kvinnor och deras närstående omfattas av de delar i offentlighets- och sekretesslagen som ger möjlighet att utbyta uppgifter mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten i de fall det behövs för att individen ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Det gäller till exempel för nödvändiga insatser för det väntande barnet.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol