Tvångsvård LVU genomförande

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Tvångsvård LVU genomförande

Tvångsomhändertagande av barn och ungdomar upp till 20 år enligt lag med särskilda bestämmelser för vård av unga. Från anmälan till verkställighet.

Målgrupp eller situation

Barn och ungdomar upp till 20 år vars hälsa och utveckling riskeras på grund av uppväxtmiljön eller sina egna beteenden och där socialtjänsten inte bedömer att vården kan ges med samtycke.

Kunskapsläge

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).

Kompetenskrav

Särskild kompetens inom socialtjänsten för att utreda barn och unga. Legitimerad läkare för bedömning av hälsotillstånd.

Sammanfattning

Om socialtjänsten får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd eller stöd ska man inleda en utredning oavsett barnets eller vårdnadshavarens inställning. Nämnden kan utreda oberoende av vårdnadshavarnas samtycke också innan vård enligt LVU är aktuell.

Genomförande

De olika momenten vid inledande av tvångsvård enligt lagen om vård unga (LVU):

  • anmälan och inledande bedömning
  • omedelbart omhändertagande
  • ansökan om vård
  • vården.

Om en vuxen misstänker att ett barn far illa bör hen anmäla det till socialtjänsten. Den som i sin yrkesutövning möter barn misstänker eller får kännedom om att ett barn kan fara illa är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. 

När anmälan kommer in till socialtjänsten gör handläggaren en förhandsbedömning. Den inleds med en omedelbar skyddsbedömning för att avgöra om socialtjänsten behöver göra ett omedelbart ingripande för att skydda barnet eller ungdomen. Enligt socialtjänstlagen kan ingripandet göras med samtycke. Förhandsbedömningen innebär att handläggaren tar kontakt med den som anmält, barnet eller ungdomen och vårdnadshavaren. Förhandsbedömningen ska vara klar inom 14 dagar och leder till beslut om socialtjänsten ska eller inte ska inleda en utredning.

I de fall socialtjänsten behöver göra ett omedelbart omhändertagande ska handläggaren inleda en utredning, göra en bedömning och göra ett förslag till beslut. Handläggaren behöver avgöra om barnet eller ungdomens vistelseort behöver hållas hemlig och hur umgänget med närstående ska regleras. Socialnämnden eller nämndens ordförande ska fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU. Vid behov kan handläggaren begära polishandräckning. 

När det finns ett beslut om att göra ett omedelbart omhändertagande ska barnet eller ungdomen och hens vårdnadshavare informeras. Därefter gör handläggaren en underställan till förvaltningsrätten och kontaktar socialnämnden. Socialtjänsten ska lämna underlag och beslut till förvaltningsrätten inom en vecka, och förvaltningsrätten ska i sin tur fastställa eller upphäva beslutet om omedelbart omhändertagande inom en vecka.

Ett omedelbart omhändertagande kan göras när som helst om barnet eller ungdomen har behov av akut skydd

Socialnämnden utreder behov och ansöker om vård medan förvaltningsrätten fattar beslut om den föreslagna vården ska genomföras. Ansökan om vård kan göras utan att ha föranletts av ett omedelbart omhändertagande.

En utredning om tvångsvård enligt LVU görs enligt socialtjänstlagen. En handläggare på socialtjänsten samlar in information och dokumenterar ärendet. Socialtjänsten har långtgående möjligheter att hämta information från bland annat myndigheter, skola och hälso- och sjukvård enligt offentlighets- och sekretesslagen. Socialnämnden ska begära ett läkarintyg om barnet eller ungdomens aktuella hälsotillstånd.

Läkarundersökning för barnet eller ungdomen

Innan socialnämnden gör en ansökan om vård enligt LVU ska barnet eller ungdomen genomgå en läkarundersökning. Undersökningen ska genomföras i samråd med barnet eller ungdomen och vårdnadshavaren. Om någon av dem inte samtycker till undersökningen kan socialnämnden besluta om undersökning med stöd av LVU. I de fallen bifogas ett LVU-läkarintyg till ansökan om vård.
Läkarundersökningen är en somatisk undersökning som kan göras av en läkare i primärvården. Om barnet eller ungdomen är placerad på en institution så ordnar institutionen läkarintyget efter nämndens begäran. Läkarintyget ska lämnas till förvaltningsrätten senast vid förhandlingen.

Handläggaren gör en bedömning

Därefter gör handläggaren en bedömning om utredningen ska avslutas utan åtgärd, om man ska ansöka om vård enligt LVU eller om barnet eller ungdomen ska omhändertas omedelbart. I bedömningen finns det förslag om frivilliga insatser som vårdnadshavaren kan ta ställning till samt om det finns samtycke till insatserna.

Ansökan om vård skickas till förvaltningsrätten

När utredningen är färdig ska socialnämnden ta ställning till om de ska skicka en ansökan om vård till förvaltningsrätten. Utredningen och ansökan ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast inom 4 veckor från att ett beslut om omedelbart omhändertagande har blivit verkställt. Barn över 15 år och vårdnadshavare kan ta del av utredningen. Därefter kallar förvaltningsrätten till muntlig förhandling och meddelar domen. Barn över 15 år, barnets ombud och/eller vårdnadshavare kan överklaga domen inom 3 veckor.

Vård enligt LVU kan pågå fram tills att behovet har upphört. Var sjätte månad ska vården övervägas och omprövas. Om beslutet är fattat utifrån att det finns risk att omgivningen utsätter barnet för risker ska vården upphöra senast när barnet fyller 18 år. Om beslutet utgår ifrån att barnet eller ungdomen utsätter sig själv för risker ska vården senast upphöra när ungdomen fyller 21 år.

Barn och ungdomar som får vård enligt LVU ska alltid påbörja vården utanför hemmet. Därefter kan vården ges i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), särskilt ungdomshem eller i det egna hemmet.

Uppföljning

Den ansvariga socialsekreteraren följer upp vården oavsett var och hur barnet eller ungdomen har blivit placerad. Oavsett ålder får barnet eller ungdomen en egen socialsekreterare för att få sin röst hörd.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Individ- och familjeomsorg, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende