Nedtrappning av läkemedel vid beroende av opioidanalgetika

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Nedtrappning av läkemedel vid beroende av opioidanalgetika

Kontrollerad nedtrappning av opioidanalgetika ökar chansen att bli opioidfri och är den mest etablerade behandlingen.

Målgrupp eller situation

Individer med beroende av opioidanalgetika.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med beroende av opioidanalgetika nedtrappning (prioritet 3). Det vetenskapliga underlaget bedöms som otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Kompetenskrav

Legitimerad läkare med erfarenhet nedtrappning. Specialistläkare i psykiatri vid svårt beroende, samtidig användning av andra droger eller allvarlig psykiatrisk samsjuklighet.

Sammanfattning

Nedtrappning kan ta olika lång tid: vid låga doser kan det räcka med några dagar, medan andra patienter kan behöva någon månads nedtrappning innan opioiderna kan sättas ut helt.

Genomförande

Nedtrappning innebär att individens dos av opioidanalgetika minskas stegvis, i samförstånd med individen och anpassas efter eventuella abstinenssymtom. Planen för nedtrappning ska vara skriftligt dokumenterad och känd av individen.

Inför nedtrappningen av opioidanalgetika gör man upp en individuell plan för hur det ska gå till. Den ska innehålla:

 • Val av preparat
  Nedtrappningen kan genomföras med samma opioid som individen främst använt, men även med buprenorfin eller buprenorfin-naloxon.
 • Nedtrappningstakt
  Nedtrappningen kan göras under olika lång tid, från några dagar till flera månader. Det som främst avgör tiden är hur lång tid individen använt opioidanalgetika och hur höga doserna varit.
 • Hämtningsintervall
  Upplägg för hur ofta individen ska hämta läkemedlet.
 • Kontroller och/eller medicinska test
  Om individen ska ta alla eller delar av läkemedlet övervakat och om medicinska test ska användas som kontroll och stöd för nedtrappningen.
 • Annat stöd eller omvårdnad
  Vilken bedömning som gjorts av behovet av psykologisk och psykosocial behandling, och av psykosociala stödinsatser och av heldygnsvård för hela eller delar av nedtrappningen.
 • Krisplan
  Om det finns behov av krisplan eller inte.

Uppföljning

Det bör göras regelbunden kontroll av abstinensbesvärens svårighetsgrad och eventuellt andra symtom som uppkommit vid nedtrappningen. 

Förändringar i behandlingsupplägget kan behöva göras:

 • anpassning av nedtrappningens hastighet
 • tätare eller glesare intervall i hämtning av opioider
 • utökade stöd- eller behandlingsinsatser
 • heldygnsvård under hela eller delar av nedtrappningen.

Märkning

 • Utförare: Mariamottagning, Mödra- och barnhälsovård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk/beroende av opioider