Nätverksterapi

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Nätverksterapi

Manualbaserad metod där individens nätverk involveras i behandlingen för att öka möjligheterna till ett positivt utfall.

Målgrupp eller situation

Individer med skadligt bruk (missbruk) eller beroende av alkohol och narkotika. Den ses som ett komplement till annan behandling.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda nätverksterapi som tillägg till annan behandling vid missbruk eller beroende av alkohol och narkotika (prioritet 4).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Nätverksterapi är en manualbaserad insats som bygger på kognitiva och beteendeterapeutiska principer, där individens nätverk på ett tidigt stadium involveras i behandlingen. Metoden fungerar som ett komplement till andra insatser.

Genomförande

Grundtanken i nätverksterapi är att individens nätverk ska fungera som ett konstruktivt stöd och även skapa en gemenskap runt individen. De ska agera som ett terapeutiskt nätverk enligt kognitiva och beteendeterapeutiska principer, där behandlaren blir en aktiv teamledare. Det ska i sin tur leda till att individen i högre utsträckning stannar kvar i annan behandling som pågår parallellt med nätverksterapin och att individen samtidigt tillgodogör sig den andra behandlingen på ett bättre sätt. Nätverksterapi pågår vanligtvis under 24 veckor, med två sessioner varje vecka. Individuella sessioner varvas med sessioner där nätverket deltar.

I den inledande fasen läggs stor vikt vid att identifiera vilka i individens närhet som inte har ett skadligt bruk (missbruk) av alkohol och narkotika och som uppfattas kunna fungera på ett stödjande och konstruktivt sätt i förhållande till individen. De kontaktas och blir inbjudna till nätverket. Det kan vara exempelvis familj, vänner eller kollegor.

I den andra fasen engageras och mobiliseras de utvalda i det sociala nätverket. I den fasen ingår ofta utbildning om skadligt bruk (missbruk) och beroende och om alkohol och narkotika, som både individen och nätverket får ta del av.

Den tredje och sista fasen har fokus mot framtiden. Där upprättas strategier och skapas förutsättningar för att nätverket ska ge fortsatt stöd även efter det att behandlingen är avslutad.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Individ- och familjeomsorg, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende