15-metoden

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

15-metoden

15-metoden är ett stöd för att hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framför allt primärvård och företagshälsovård.

Målgrupp eller situation

Individer med alkoholproblem som har kontakt med primärvård eller företagshälsovård och har 15 poäng eller mer på AUDIT. 

Kunskapsläge

Delarna i 15-metoden bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) för missbruks- och beroendevården och för sjukdomsförebyggande metoder.

Kompetenskrav

En läkare kan tillämpa hela 15-metoden själv, men den används med fördel i team, där exempelvis samtalsbehandlingar ges av en psykolog eller kurator.

Sammanfattning

Modellen består av tre steg. Ibland räcker det med ett eller två steg och ibland går man hela vägen. De tre stegen är:

  1. uppmärksamma
  2. hälsokontroll
  3. behandla.

Genomförande

Uppmärksamma

Att uppmärksamma alkoholens betydelse för en individs hälsa och sjukdom kan göras på flera sätt. Ett vanligt sätt är screening. Man kan screena vid nästan alla besök eller välja ut vissa besök såsom hälsokontroller, nybesök eller vid sjukdomar som ofta påverkas av alkohol. I stället för att enbart fråga om hur mycket individen dricker så kan uppmärksammandet med fördel innebära en informativ dialog om hur alkohol kan påverka aktuell sjukdom eller behandling. Att be individen fylla i AUDIT-formulärets tio frågor, ger mycket information på ett enkelt sätt och upplevs mindre dramatiskt än muntliga frågor. Syftet med uppmärksammandet är dels att man ska kunna erbjuda information och behandling, dels att individen blir medveten om alkoholens betydelse, så att hen får ökad motivation att ändra vanor eller söka hjälp.

Hälsokontroll

Hälsokontroll är en fördjupad bedömning av alkoholsituationen. Den syftar till att individen ska förstå sin situation bättre. Den består av blodprov och frågeformulär som individen fyller i hemma mellan två besök. Vid återbesöket diskuteras resultaten och individen får återkoppling på sin situation. Olika behandlingsalternativ diskuteras, och individen väljer om och hur hen vill gå vidare.

Behandling

Behandling kan bestå av självhjälpsmaterial, samtalskontakt eller läkemedelsbehandling.

Uppföljning

Efter avslutad behandling är fortsatt uppföljning med glesa återbesök motiverat. Alkoholberoende är ofta en kronisk sjukdom, men även i de fall där individen kommer ifrån sitt beroende är risken förhöjd för att tidigare negativa dryckesvanorna återkommer. Det är en fördel om individen har en kontinuitet i kontakten med sin läkare inom primärvård eller företagshälsovård.

Märkning

  • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol