Företagshälsovården

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Företagshälsovården

Företagshälsovården kan uppmärksamma problem som kan vara relaterade till adhd och vägleda kring fortsatt utredning och stöd.

Målgrupp eller situation

Individer som aktualiserats hos företagshälsovården i samband med kriser, arbetsplatsrelaterade problem eller rehabilitering och som har svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser eller liknande.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att insatser erbjuds efter behov så snart som möjligt till individer med svårigheter som kan bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (prioritet 3). När det finns en misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bör utredning erbjudas (prioritet 1)

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Företagshälsovården kan uppmärksamma tecken på svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser både tidigt i arbetslivet och senare. Vid behov kan företagshälsovården ge insatser eller lotsa vidare till ytterligare utredning och behandling i primärvård eller specialistpsykiatri.

Genomförande

Företagshälsovården kan i sitt förebyggande hälsoarbete uppmärksamma personer med tecken på adhd. I samband med utredningar eller rehabiliteringsuppdrag kan man också se behov av kartläggning och utredning för att avgöra om det finns svårigheter förenliga med adhd.

Åtgärder och anpassning på arbetsplats görs utifrån individen situation. Vid behov går man vidare med utredning och anpassning på arbetsplatsen, och om individen önskar skickas remiss för utredning i primärvård eller specialistverksamhet. Genom att tidigt uppmärksamma och hantera adhd kan sjukskrivningar förhindras.

Kriser eller förluster i privatlivet, ökad belastning i arbetet eller andra delar av livet, sjukdom, konflikter på arbetsplatsen, försämrad arbetsmiljö kan vara orsaker som gör att de tidigare strategierna att hantera livet inte håller. 

Att komma ny ut i arbetslivet kan också vara en situation då symtom på adhd blir märkbara eller i samband med sjukskrivning för annat psykiatriskt tillstånd eller somatisk sjukdom, beroendeproblem eller konflikter på arbetet.

Tecken på adhd i arbetslivet kan visa sig genom att individen har svårt att

 • organisera och planera sitt arbete och hantera många olika saker samtidigt
 • klara tidsgränser och leveranser
 • hantera stress 
 • delta i längre möten och stillasittande situationer  
 • tygla sin intensitet eller pendlar snabbt mellan mycket intensiva och passiva perioder
 • behålla ork och uthållighet för att slutföra arbeten
 • hantera relationer och lätt bli aggressiv och hamnar i konflikter
 • undvika risker och har en benägen att chansa.

Tecken indirekt kopplade till adhd:

 • riskfylld alkohol- och droganvändning
 • utmattningssymtom, ångest och depression
 • smärttillstånd
 • svårigheter att sköta ekonomi
 • riskfyllt sexuellt beteende och spelande
 • stort antal korttidssjukskrivningar 
 • många olyckstillbud på arbetsplatsen.

Uppföljning

Uppföljning ska göras för att se om insatserna har haft effekt, om eventuell utredning gjorts, vilket resultat det i så fall har gett och om det behövs ytterligare insatser från företagshälsovården.

Material

Kunskapsguiden

SBU-rapport om arbetsmiljö och psykiska besvär, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (pdf, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Anpassning | Hjälpmedel, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår