Stöd och anpassningar på arbetsplatsen

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Stöd och anpassningar på arbetsplatsen

Med hjälp av anpassningar på arbetsplatsen kan man begränsa symtom och förebygga framtida svårigheter.

Målgrupp eller situation

Individer med adhd eller liknande svårigheter som behöver stöd och anpassning i arbetslivet

Kunskapsläge

Beprövad erfarenhet. Företagshälsovården och Arbetsförmedlingen har expertkunskap inom området.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Vid svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser eller konstaterad adhd kan stöd och individuella anpassningar begränsa symtom, förbättra arbetsförmåga och förebygga framtida svårigheter. Den anpassning som behövs varierar mycket och företagshälsovården kan efter kartläggning ge stöd till individen och arbetsgivaren samt föreslå anpassningar.

Genomförande

Individer med adhd är en mycket heterogen skara och det finns allt från de som är extremt framgångsrika i arbetslivet till de som inte alls lyckas få ett jobb. Insatserna behöver vara mycket skiftande och individanpassade.

För individer som har fått en adhd-diagnos tidigt i livet och fått hjälp med anpassning i skolan kan övergången till arbetslivet vara en känslig period. Man behöver både komma ut i arbetslivet snabbt och hitta en passande arbetssituation där arbetets krav och individens arbetsförmåga matchar. Anpassning och hjälpmedel kan underlätta.

Arbetsgivaren kan få stöd och råd av Arbetsförmedlingen när man anställer en individ med adhd-diagnos. I vissa fall kan också ekonomiskt stöd ges.

Om adhd upptäcks och diagnostiseras först efter misslyckanden i arbetslivet, eller om man trots tidig diagnos står långt ifrån arbetsmarknaden, behövs ofta mer omfattande rehabiliteringsinsatser. Det kräver samordnade insatser från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan både för att hitta lämplig arbetsplats och för att ge nödvändigt stöd så att individens arbetsförmåga kan utvecklas.

För individer som haft ett välfungerande arbetsliv, men som drabbats av en kris eller varit sjukskrivna en längre tid kan företagshälsovården ofta erbjuda hjälp och stöd. 

Företagshälsovården kan utifrån behov stödja individen i att nyorientera och hitta strategier som är långsiktigt hållbara. De kan också hjälpa arbetsgivaren att anpassa arbetet, förbättra arbetsmiljön och bistå med stöd och hjälpmedel för att underlätta återgång i arbete. Man kan tillsammans arbeta för att minska risken för framtida sjukskrivning och för att bibehålla goda arbetsresultat.

Föreningen Attention ger råd om hur arbetet kan anpassas och förslag på lämpliga stödinsatser. Till exempel:

 • Ta vara på individens styrkor.
 • Anpassa arbetstiderna.  
 • Överväg deltid. Vid varaktig nedsättning av arbetsförmågan behövs samverkan med Försäkringskassan.
 • Anpassa arbetsuppgifterna så att de är avgränsade, konkreta och överskådliga.
 • Pauser och omväxling underlättar vid bristande uthållighet.
 • Hitta arbetsuppgifter som intresserar för att öka motivationen. 
 • Använd checklistor och prioriteringslistor för att organisera och planera arbetet.
 • Undvik onödiga stressfaktorer och saker som stör i miljön.
 • Ge tät, tydlig, stödjande och uppmuntrande återkoppling.

Uppföljning

Insatser som prövas behöver följas upp och vid behov justeras efter utvärdering. Uppföljning görs tillsammans av individen själv, arbetsgivaren och verksamheter som stödjer anpassning och rehabilitering.

Material

För den anställde med NPF, Riksförbundet Attention

För arbetsgivaren, Riksförbundet Attention

Arbetsförmedlingen

Samordning av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan, Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

 

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Mödra- och barnhälsovård, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Anpassning | Hjälpmedel, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår